Bolagsstämma i Novus Group International AB avhölls den 25 april 2023 kl 10

Följande beslut togs vid stämman:

  1. Stämman beslutade fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  2. Stämman beslutade om att fastställa föreslagna dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. Stämman beslutade om att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  4. Fastställelse om ersättning till styrelsen, 150 000 SEK för ledamöter som inte innehar anställning i bolaget per år samt 40 000 SEK för styrelseordförande per år. Utöver styrelsearvoden kan konsultarvoden utgå till enskild ledamot för mer omfattande utfört arbete än det som omfattas av styrelsearvodet. För närvarande finns konsultavtal mellan Novus och Jan Scherman, genom Malila Media AB, som redovisas i årsredovisningen.
  5. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes: Jan Scherman, Kristin Sjöström, Torbjörn Sjöström och Viktoria Bergman. Som ny styrelseledamot valdes Farzad Golchin.

Farzad Golchin vald till ny styrelseledamot

Farzad Golchin är grundare och VD för Novare Potential. Han har en lång erfarenhet inom konsult-, marknads- och affärsutveckling, en bransch han också innehaft flera roller inom. Senast arbetade han som marknadschef för Comviq.

– Att analysera och förstå sin samtid är avgörande för ledare inom alla typer av organisationer. Att få bidra till Novus utveckling, och därmed till mer faktabaserade och bättre beslut för både näringsliv och samhälle känns både viktigt och spännande, säger Farzad Golchin.

Vad? Varför? Hur?

Det som förenar alla Novus kunder är att de vill ha reda på en eller alla tre av följande frågor:

  • Vad tycker man i en fråga?
  • Varför tycker man som man gör?
  • Hur kan jag får nya kunder/fler medlemmar/bättre affärer med denna kunskap?

Vad man tycker är det som oftast läses om i massmedia, men det är egentligen bara början på en undersökning som ett operativt värde. Men om man inte vet vad åsikterna är så är det svårt att komma vidare och kunna förstå varför. 

Vad man tycker är i mångt och mycket en fråga som uppfattas kretsa kring datainsamling, och det stämmer att datainsamlingen är viktig. Men utan relevanta frågor och ett åsiktsmässigt representativt urval så kan man inte lita på att resultatet stämmer överens med hela populationen. Novus är inte bara en trovärdig leverantör att vända sig till för att vi är duktiga på att samla in svaren, utan för att det är relevanta frågor och att svaren ger en bild av hela gruppen som skall mätas. T.ex. svenska folket.

Varför åsikterna är som de är, där Novus kommer till sin rätt ännu mer. Den genomsnittliga branscherfarenheten på alla Novus anställda är 14 år. Den erfarenheten översätts inte bara till nästan 400 års erfarenhet av undersökningar, att vi inte gör nybörjarmisstag utan att vi har den erfarenheten att tolka mänskligt beteende. Undersökningar är ett stort mått av förståelse för gruppsykologi. Vi tolkar orsak och verkan. Vi kombinerar olika undersökningsmetoder (kvalitativa och kvantitativa) med vår yrkeserfarenhet och kan ge våra kunder mycket kvalificerade svar på varför åsikterna är som de är. Förstår man inte varför så är det svårt att förstå hur man praktiskt skall använda kunskapen.

Hur kan jag som undersökningsköpare få nya kunder/medlemmar eller fler affärer. Det är den grundläggande anledningen till att man anlitar Novus. Och de kunder som inkluderar Novus i processen i den omfattningen att de kommer till oss och vill veta hur de får bättre affärer, får också ut den verkliga nyttan av en bra undersökning från Novus. Här kombinerar vi kunskapen kring vad och varför för att kunna ge våra kunder de kunskaper och insikter som behövs för att förstå hur de behöver agera för att kunna nå sina mål.

Med andra ord en undersökning är långt ifrån bara en mekanisk datainsamling, det är en process för att ta fram fakta.

Men sedan har vi så klart kunder som bara vill veta vad folk tycker. Det också kan vara en bra början i resan som vi gärna gör med alla våra kunder så att de slutligen får svar på varför och hur.

Utmanande år

2023 summeras som ett speciellt år för Novus. Den inledande tiden präglades av en nedåtgående trend – som sedan tog en vändning under det sista kvartalet. På Novus siktar vi mot framtiden med stark inriktning på långsiktiga investeringar i vår befintliga kompetens. Vi förbinder oss att fortsätta att stödja företag, organisationer och myndigheter i deras strävan att förstå kärnan i kundernas, medlemmarnas eller människors beteenden och att identifiera de nödvändiga åtgärderna för att uppnå deras framtida mål.

Året har kännetecknats av en snabb föränderlig omvärld och detta har givetvis påverkat Novus kunder. Samtidig kan vi, genom att investera och utveckla den befintliga verksamheten, fortsätta erbjuda våra kunder relevant och nödvändig kunskap.

Interna investeringar

Våra medarbetare är viktiga för att Novus ska ha möjligheten att leverera kunskap till våra kunder. Under 2023 har vi valt att fortsätta rekrytera för att säkerställa kunskap och på så sätt tillväxt. Vi har också strävat efter att effektivisera vår produktionsprocess, och höstens strategiska nyrekryteringar har möjliggjort användningen av artificiell intelligens (AI) för att omforma delar av vår produktionsprocess. Vi fortsätter utforska potentialen i att utveckla egna modeller baserade på vår omfattande interna databas. Vi strävar efter att säkerställa en ansvarsfull och säker hantering av data samtidigt som vi håller oss i framkant av teknologiska innovationer för att fortsätta leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder.

Internationella engagemang och forskningsframsteg

Novus har presenterat en unik undersökning på WAPOR, en internationell forskningskonferens som fokuserade på demokratins roll och stärkande strategier. Denna presentation riktade sig till politiska konsulter över hela världen, inklusive EAPC och IAPC. Trots att vi är ett svenskt företag har vi etablerat ett betydande internationellt nätverk genom samarbeten med Gallup International och medlemskap i ESOMAR, WAPOR och AAPOR. Jag är stolt över att sitta i styrelsen för Gallup international och där är jag den enda svenska medlemmen i dess över 75-åriga historia. Gallup international tillåter endast ett företag per land som medlem, och endast några få av dessa medlemmar blir valda in i styrelsen. Detta nätverk, väldens äldsta inom undersökningsbranschen och grundat av George Gallup själv, fortsätter vara en ledande röst i branschen.

Om Gallup International

Gallup International Association (GIA) är den ledande globala oberoende organisationen inom marknads- och opinionsundersökningar. I över 75 år har Gallup Internationals medlemmar visat sin expertförmåga att genomföra undersökningar i flera länder på en jämförbar grund och leverera högsta kvalitet. Våra mer än 100 medlemmar och partners, som noggrant valts ut av organisationens styrelse, är ledande nationella institut med en djupgående lokal kunskap om undersökningsmetoder och tekniker, statistiska källor, seder och kulturskillnader i deras land.  Med endast ett medlemsföretag per land arbetar medlemmarna dagligen tillsammans för att dela kunskap, nya undersökningstekniker och verktyg samt för att erbjuda de mest lämpliga lösningarna för internationella forskningsprojekt och betjäna våra kunder på bästa sätt.

Notera: Gallup International Association eller dess medlemmar är inte relaterade till Gallup Inc., med huvudkontor i Washington D.C., som inte längre är medlem i Gallup International Association. Gallup International Association tar inte ansvar för andra undersökningar än sina egna.

Om Novus

Novus är Sveriges mest kända analys- och undersökningsföretag. Novus befinner sig mitt i skärningspunkten mellan alla viktiga samhällsaktörer, vilket gör att Novus har en unik kunskap och inblick i dagens allt snabbare utveckling och verklighet. Novus kan som få andra följa och analysera vår samtid, och bidra med analyser som skapar verklig förändring. Novus talar om hur det är, och vägleder aktörer i hur de kan förändra och växa.

Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter frågeställning och målgrupp.

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på svenska Spotlight stockmarkets sedan juni 2007.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: