Novus allmänna villkor för undersökningar

1. INTEGRITETS- OCH SEKRETESSKYDD
Uppgifter av förtrolig natur som av uppdragsgivare har lämnats till anställd hos Novus behandlas strikt konfidentiellt.

Novus får inte utan uppdragsgivarens medgivande avslöja undersökningsresultat för intervjuperson eller annan utomstående.

Intervjupersons identitet får inte röjas, vare sig för uppdragsgivaren eller annan utomstående, annat än efter intervjupersonens uttryckliga medgivande.

Data ska, i enlighet med bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning* och därtill kompletterande bestämmelser, snarast efter undersökningens avslutande avidentifieras eller raderas. Personuppgifter kan sparas vid exempelvis panelstudier, om intervjupersonerna lämnat sitt uttryckliga tillstånd till detta.

Novus åtar sig att arkivera data för urval och dylikt i tre (3) månader efter avslutad undersökning. Överblivet, fysiskt, testmaterial sparas vanligtvis i en (1) månad räknat från rapportdatum. Dessa får därefter förstöras på betryggande sätt.

*Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR).

2. ANSVAR
Novus ansvarar för fel, om dessa inte har orsakats av oriktiga besked eller fel som har begåtts av uppdragsgivaren eller av uppdragsgivaren anlitad underleverantör.

Uppdragsgivaren ansvarar för eventuell skada som kan inträffa i samband med varuprovningar.

3. FORCE MAJEURE
Om sådan situation skulle uppstå att Novus på grund av förändrade samhällsförhållanden, förändrad lagstiftning, förändrad arbetsmarknadssituation, politisk oro, blockad, avbrott i allmänna kommunikationer eller informationskanaler eller annat hinder av väsentlig natur utanför företagets kontroll ej avtalsenligt kan fullfölja sitt åtagande, äger det rätt till skälig förlängning av leveranstiden eller rätt att säga upp avtalet och debitera uppdragsgivaren för redan utförda prestationer, som har kommit uppdragsgivaren till nytta.

4. OFFERTER/LEVERANSVILLKOR
Om förutsättningarna i avgiven offert ändras, ska Novus göra motiverad justering av angivet pris. Som exempel kan nämnas förändringar av omfattning, urval, formulärslängd, intervjutid, databehandling och redovisning.

Om Novus offert baserats på uppgifter som tillhandahållits av uppdragsgivaren och dessa uppgifter visar sig avvika från faktiska förhållanden har Novus rätt att justera sin offert med avseende på tider och/eller kostnader. Novus ska i så fall skriftligen meddela uppdragsgivaren om avvikelsen och dess konsekvenser för budget och tidsplan.

Leveranstiden förlängs om uppdragsgivaren inte i rätt tid försett Novus med sådana uppgifter och sådant material som fodras för att uppdraget ska kunna utföras. Om uppdragsgivaren inte inkommit med uppgifter för projektet i utsatt tid behöver tidsplanen revideras. Detta kan även komma att påverka offerten.

Om förseningen är omfattande debiteras uppdragsgivaren en kostnad på 10 procent av orderbeloppet, då förseningen påverkar andra projekt.

Skulle uppdraget godkännas, men avbrytas av uppdragsgivaren innan det är slutfört, återbetalas inte startfakturan. Därutöver tillkommer kostnad för ev inköp som Novus gjort med anledning av projektet. Om intervjuarbetet påbörjats när uppdragsgivaren vill avbryta uppdraget, utgår full betalning.

Fakturering sker med SEK, beloppen anges exklusive moms och uppdelad enligt följande; 50% vid godkännande av offert, alternativt vid projektets start.

Slutfakturering sker vid leverans.

Offert är giltig i två månader från offertdatum.

5. UPPHOVSRÄTT
Undersökningsförslag och offerter är Novus egendom, liksom undersökningsmaterial som
frågeformulär, övriga hjälpmedel och blanketter som används i fältarbetet. Undersökningsförslag,
frågeformulär och rapporter som har utarbetats av Novus är upphovsrättsligt skyddade och
får t.ex. inte användas av uppdragstagaren vid offertförfrågan eller diskussion med annan
marknadsundersökare/undersökningsförmedlare.

Uppdragstagaren äger rättigheterna till resultatet av undersökningen. Detta innebär dock inte att
uppdragstagaren får ändra resultatet (t.ex. tabeller och rapporter).

6. PUBLICERING
Resultat från en intervju-undersökning eller utredning som har initierats och bekostats av en enskild uppdragsgivare, får inte utan särskilt tillstånd lämnas till någon annan än uppdragsgivaren. Varje rapport är avsedd för internt bruk hos uppdragsgivaren och/eller uppdragsgivarens annonsbyrå eller konsult.

När resultat från en marknadsundersökning publiceras av uppdragsgivaren har denne ansvar för att tillförsäkra att materialet inte är vilseledande. Novus måste konsulteras och i förväg godkänna materialets form och innehåll, och är skyldig att vidta åtgärder för att rätta vilseledande uttalanden om undersökningen och dess resultat. Novus får inte låta sig utnyttjas som garant för en undersökning, om den inte på alla sätt uppfyller reglernas krav.

7. TVISTELÖSNING
Svensk lag ska vara tillämplig på rättsförhållandet mellan parterna.

Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av parternas avtal, av vilka dessa allmänna villkor utgör en del, och allt som har samband därmed ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm på svenska språket. All information och alla beslut eller åtgärder som förekommer under förfarandet ska hanteras som konfidentiell Information.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: