Novus Sanity Check

I det senate avsnittet har Micael Dahlén och Torbjörn Sjöström tankar kring vad som får utrymme i medierna satt i förhållande till mediekonsumentens förväntan. Samtalet går sömlöst vidare till begreppet “realtid” i olika former, allt från i media till seminarier och slutligen vidare till “tid”.

Novus Coronastatus

Redan i slutet av januari då första Corona fallet konstaterades i Sverige började vi undersöka allmänhetens syn på sjukdomen, vi har utfört löpande undersökningar sedan dess. Här sammanställer vi en del av undersökningarna i ämnet som uppdateras kontinuerligt.

Novus Livsmedelsbarometer

Novus Livsmedelsbarometer, en viktig rapport för alla som behöver förstå hur konsumenterna tänker kring mat och kosthållning. Den tar upp aktuella fenomen, trender och intressanta områden inom livsmedelssektorn.

Svenskarnas relation till klimatfrågan, hållbarhet och energi

Hur har allmänhetens syn på frågor som rör klimat, hållbarhet och energi påverkats under 2020? Har coronapandemin påverkat hur allmänheten tycker och tänker kring dessa frågor? Vilken utveckling ser vi? Rapporten är i produktion och slutet av februari blir den klar.

Våra Bussar gör det enkelt att få ny kunskap

Elva möjligheter att kostnadseffektivt nå allmänheten och specifika målgrupper. Genom våra omnibussar delar våra kunder på startkostnaden för undersökningen och bussen går varje vecka.

- Blogginlägg

Vad tycker svenskarna egentligen om kärnkraften?

Aftonbladet refererade till SOMs forskning kring svenskarnas syn på kärnkraften och konstaterade att en majoritet av svenskarna var för avvecklingen av kärnkraften och artikeln konstaterade att politiska förslag att bygga nytt eller driva vidare alltså var emot folkopinionen. ”Sedan Fukushimaolyckan 2011 har majoriteten varit för att avveckla kärnkraften.” står det i artikeln med referens till SOM-institutet och Ulrika Andersson intervjuas. Men om hon säger det eller inte är lite oklart, det är inte ett citat, det kanske bara är Aftonbladets slutsats av siffrorna? (länk Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/2dmmzl/s-topparna-vill-bygga-nya-karnkraftverk-vi-riskerar-att-bli-ett-fatt ) Novus har sedan lång tid tillbaka undersökt frågan åt Analysgruppen. Den senaste undersökningen släpptes i november 2020 och den visade inte att en majoritet var för en avveckling av kärnkraften. Tvärtom faktiskt. Stödet för en avveckling var mycket lågt. Senaste undersökningen är publicerad här: https://www.analys.se/opinion/ Så hur är det egentligen? Är svenskar för avveckling eller är de för en fortsatt drift av kärnkraften? Den politiska sprängkraften är enorm pga det höga elpriset nu under vintern, men också den politiseringen det blivit i frågan. Så vad svenskarna tycker behöver redas ut. Är det så att man inte kan jämföra olika undersökningar, eller är det så att SOMs undersökning är för gammal? När jag jämför Novus och SOMs undersökning kan jag konstatera att SOM genom sin femskaliga svarsskala överdriver folkopinionen för en avveckling. Orsaken är främst att man summerar svarsalternativen på ett sätt som inte blir rättvisande, men frågorna är inte helt överensstämmande med verkligheten och sannolikt onödigt komplicerade. Trots det visar SOM:s undersökning visar på samma trend som Novus, att opinionen för kärnkraft ökar, samt att det inte är en majoritet som är för avveckling idag. Se varför nedan Om vi tittar på Novus undersökning först. Frågan vi ställer är denna: Vilken är din personliga åsikt om den framtida användningen av kärnkraft som energikälla i Sverige? Ska vi… Avveckla kärnkraften genom politiska beslut Fortsätta använda de kärnkraftverk som idag finns, men inte bygga några nya reaktorer Fortsätta använda kärnkraften och vid behov bygga nya reaktorer Tveksam, vet ej Så här är resultatet från november 2020 [infogram id="karnkraft-novus-1h984wovkk0qd6p" prefix="Ufk"] Solklart att en majoritet inte vill avveckla kärnkraften. Andelen som svarar avveckla är 16 % långt från över 50 % som krävs för en majoritet. Den största gruppen nästan 4 av 10 vill fortsätta använda och bygga ut vid behov. Men sedan uppger 3 av 10 att de vill fortsätta men inte bygga nytt. Skulle det inte kunna tolkas som man vill avveckla? Jämför med SOM undersökningen nedan. Jag återkommer till det senare. Frågorna är enkla och de flesta av er själv ganska lätt svara på den. Även om 14 % inte kan svara på frågan. Så har 86 % en åsikt i frågan. Osäkerheten är inte jättestor. Säger SOM institutet att en majoritet är för en avveckling? SOM frågar så här: Vilken är din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla i Sverige? avveckla kärnkraften snarast avveckla kärnkraften men utnyttja de 10 reaktorer vi har tills de tjänat ut använd kärnkraften och ersätt de nuvarande reaktorerna med som mest 10 nya reaktorer använd kärnkraften och bygg flera reaktorer än nuvarande 10 i framtiden ingen uppfattning / ej svar Till att börja med, frågan är faktamässigt fel. Sverige har inte 10 reaktorer i drift, vi har idag 6 stycken. 2020 hade vi 7 st, 2019 hade vi 6. Ringhals 2 stängdes sista december 2019, och Ringhals 1 dec 2020 och man måste gå tillbaka till 2015 för att Sverige skall ha 10 reaktorer (om wikipedia har rätt). Samtidigt undrar jag hur många som tänker på skillnaden mellan reaktorer och kärnkraftverk. Är man inte inne i frågan är det lätt att tänka att vi har 3 reaktorer och man tänker på att det är 2 kärnkraftverk, eller för den delen att en reaktor kan ha extremt olika effekt, så antal reaktorer är faktiskt inte ett relevant mått. Så här ser SOMs resultat ut för 2018 och 2019 [infogram id="karnkraft-som-2018-2019-alt-2-1h984woj39m8z6p" prefix="8As"] De har två ”avveckla” alternativ och två ”använd” alternativ. Dessa summeras alltså och de får en stark övervikt på ”avveckla” gruppen. Men den största gruppen där kan likställas vid de som i Novus undersökning inte svarar avveckla, utan att man skall använda kärnkraften vi har idag. Visst det leder till en avveckling någon gång i framtiden, SOM:s presentationer har rubriken också rubriken Kärnkraft som långsiktig energikälla när de summerar de två alternativen till att vara Avveckla. Så det är väl egentligen inte heller fel. Men det blir missvisande för de som läser detta. MEN det blir lite mer intressant om vi jämför Novus och SOM:s svarsasalternativ som så här. [infogram id="karnkraft-som-2019-novus-2020-fragor-1hnp27mkmy7qy2g" prefix="s1U"] Jämför vi då SOM 2019 med Novus 2020 är resultaten ungefär detsamma, och det är rätt naturligt att summera på detta sätt. Ett snabbavveckla alternativ. Ett fortsätt använd men bygg inte ut = avveckla i i framtiden när den tjänat ut. Ett bygg nytt vid behov alternativ. [infogram id="karnkraft-som-2019-novus-2020-1h0n25yky88zl6p" prefix="EeN"] De ger ju då nästan samma resultat med den skillnaden att det är ett år emellan, men båda undersökningarna är innan vintern 2021 med väldigt höga elpriser och en ökad politisk diskussion kring kärnkraftens vara eller icke vara som också sammanfaller med att Ringhals 1 stängdes. Att var femte respondent svarar att de inte vet tyder på att frågan upplevs som komplicerad. Men det betyder inte automatiskt man inte vet vad man tycker om kärnkraftens vara eller icke vara idag. Det ser snarare ut som frågeställningen i SOM undersökningen är för svår för många. Jag kollade när jag skrev detta, och Sverige har alltså tre aktiva kärnkraftverk som tillsammans har 6 reaktorer igång idag. Sverige hade som mest 12 reaktorer i gång (fram till 1999) Det är nog få som tror att kärnkraften skall vara för evigt. Jag har ingen undersökning idag kring detta som jag tänker på. Men att vilja ha kärnkraften idag betyder att den inte skall läggas ned nu, eller läggas ned på ett sätt som leder till fossilbaserad elförsörjning. Nu är den undersökningen från 2018, det var ju ett tag sedan. SOM undersöker detta en gång om året och släpper det året efter. 2020 släppte de 2019 års data. https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1768/1768468_svensk-energiopinion-och-k--rnkraft---s--ren-holmberg.pdf I SOM undersökningen är det inte heller längre en majoritet som vill avveckla kärnkraften, den minskade med 9 procentenheter mellan 2018 och 2019. Andelen som inte kan svara på frågan har också ökat från 20 till 23 % https://www.gu.se/sites/default/files/2020-08/199-210%20S%C3%B6ren%20Holmberg%20-%20K%C3%A4rnkraft.pdf Men SOM bör se över faktafelen, det är heller inte rätt att summera avveckla som man gör, den summeringen övertolkar opinionen för en snabbavveckling som ju Aftonbladet sannolikt hade som slutsats. Vem vet hur lång en reaktors livslängd är. Till det var det rätt svårt att hitta SOMs 2019 undersökning det skulle inte förvåna mig om Aftonbladet tog 2018 års data och texten om en majoritet faktiskt bara är ett missförstånd, 2018 tyckte nämligen 52 % av svenskarna enligt SOM att man skulle "avveckla". Det var nämligen lättare att hitta 2018 än 2019, länkarna till 2019 var trasiga. Även Sören Holmberg påpekar vändningen i kärnkraftsfrågan, tyvärr krävs lite letande för att hitta det: ”I två av mätningarna där ordet långsiktigt inte explicit nämns uppvisar undersökningen 2019 för första gången sedan Fukushima en svag övervikt för de kärnkraftspositiva svarsalternativen (se figur 2)” https://www.gu.se/sites/default/files/2020-08/199-210%20S%C3%B6ren%20Holmberg%20-%20K%C3%A4rnkraft.pdf Att vi sedan dess haft en kall vinter och elpriset har skjutit i höjden talar än mer för minskad opinion att avveckla kärnkraften nu. Tidsperspektivet är mycket viktigt att ha med här.  Det är inget religiöst att fortsätta använda kärnkraften för de flesta. En majoritet av svenska folket är garanterat öppen för andra energislag om och när de finns. Men lägg in denna diskussion tillsammans med klimathotet nu. Den globala uppvärmningen spå grund av växthuseffekten. Att man riskerar att lämna kärnkraften för att gå över till fossil Det handlar alltså inte om ”så man frågar får man svar” utan det är snarare så att man måste tolka svaren och vissa frågeställningar är svårare att svara på än andra, och kan också innehålla faktafel. Man bör inte räkna med att respondenterna vet hur många reaktorer vi har i Sverige och skillnaden mellan reaktorer och kraftverk. Blir frågan för komplicerad blir svaren därefter. Men i detta fall är det största problemet att SOM:s summering övertolkas eftersom många inte läser det som också skrivs. Att deras summering är utifrån Kärnkraft som långsiktig energikälla. Något som nog är svårt att förhålla sig till för någon. Var är långsiktigt? Skall en energikälla vara långsiktig? Jag tror inte ens de som vill bygga ut kärnkraften idag anser att utbyggnaden är långsiktig utan under tiden till vi har något som är bättre. Man måste förstå att kärnkraften nu ställs mot ett klimathot. Den globala uppvärmningen som ju accelereras av CO2 som släpps ut i atmosfären från tex gas och kolkraftverk. Allt fler köper elbilar och blir mer elberoende i miljöns namn. Men om elektriciteten kommer med ökat CO2 utsläpp gör man det värre. Kärnkraften representerar sannolikt för många ett driftsäkert klimatneutralt alternativ idag. Allt fokus på kol, olja och gas har alltså gjort kärnkraften miljövänlig idag. Men det är för de flesta inget religiöst bakom utan snarare att man inte skall kasta bort en klimatvänlig energikälla och ersätta med elbrist alternativt CO2 el. Sedan betyder inte det att kärnkraften är miljövänlig. Men nu är fokus på en akut klimatkris. Då kommer miljön på andra plats bakom klimatförändringen. Torbjörn Sjöström VD Novus  

- Nyhetsbrev

Nu tankar vi ny inspiration - Novus nyhetsbrev februari 2021

Vi går mot ljusare tider, på alla sätt känns det som. Den där ljusstrimman som smyger sig in bakom sovrummets rullgardin tidig morgon är så välkommen så här års. Det är lätt att tänka att man ska ta nya tag och lägga nya planer, både privat och i jobbet. Nya tag innefattar ju även att tänka nytt. Har ni någon gång funderat på det magiska ordet ”varför”? Ofta kan det vara lärorikt att leka 3-åring och fråga sig varför allt emellanåt. Varför har vi fått fler kunder? Varför har köpbeteendet ändrats? Varför får vi ingen effekt på all marknadskommunikation vi gör? Varför är vårt varumärke inte lika starkt längre? Ibland har vi ett svar, ibland inte. Men frågan förtjänar alltid ett svar, oavsett vilket varför det handlar om. Därför vill vi, så här i slutet av februari år 2021, slå ett slag för frågan ”varför?”. Har du funderat på dina ”varför”? I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om, Early adopters, ett exempel på hur man skapar content och dessutom presenterar vi en nyanställd. Du får även läsa om en studie i användande av munskydd och Daniel Berthelsen, dataanalytiker, berättar vad han gör på Novus. Våra undersöknigar blir "content" Våra kunder använder många olika kanaler för att nå ut till sin marknad, en av dessa kanaler är innehållsmarknadsföring. Med så kallat content, skapar våra kunder en story, en story som håller att berätta vidare och som även innehåller intressant ny kunskap. Pandemin har skapat ett ökat intresse för PR/innehåll eftersom företag och organisationer inte kan jobba med aktivering och fysisk bearbetning i samma utsträckning som tidigare. Våra kunder behöver helt enkelt öka närvaron digitalt och då vill man ha något att berätta. Vad kan vara bättre än ny kunskap från en undersökning? Fler av våra kunder jobbar med undersökningar för att bygga en story, ett exempel på det kan du läsa om på vår hemsida. Exemplet hittar du här... Jan Berkö börjar på Novus Jan Berkö är säkert en inte helt okänd person för många av er. Han har jobbat på bland annat Resumé och Bomans Nätverk tidigare. Jan börjar på Novus i mars och kommer att få en dubbelroll, dels som konsult, men han blir även ansvarig för Novus marknadsföring vilket också innebär att han är delaktig i den övergripande affärsutvecklingen. Jan är Marknadsekonom och har bred erfarenhet av både marknad och försäljning. Han tar med sig erfarenheter från rese-, medie- och rekryteringsbanschen. Ett av Jans fokusområden kommer att vara att jobba med vårt erbjudande inom Novus Academy. VARMT VÄLKOMMEN JANNE! Hur många early adopters har din marknad? Det blir allt vanligare att våra kunder vill kartlägga andelen early adopters* och veta hur profilen ser ut för just deras marknad eller produktkategori. Generellt säger man att 15% av befolkningen är early adopters, både enligt gängse forskning och i våra undersökningar. Bryter man sedan ner på specifika områden, tech, mat, livsstil mm. kommer man ner på nivån 5-10% av befolkningen. Vill du veta hur vi kartlägger early adopters, kontakta oss så berättar vi mer! *Early adopters: De är nyfikna, förändringsbenägna, testar snabbt nyheter på marknaden och introducerar trender i sina sociala kretsar. De recenserar och rekommenderar. De är kompisarna med bäst koll. Novus har en modell för att identifiera eary adopters. Användandet av munskydd ökar i Sverige Andelen som använder munskydd inomhus på offentliga platser ökar sakta men säkert. Från att det tidigare varit en majoritet som aldrig använt munskydd är det nu fler som säger att de använder munskydd åtminstone ibland (54%). Läs mer i senaste Coronastatus... Lär känna en novusmedarbetare Vi vill gärna presentera oss som jobbar på Novus så att du får lära känna de som ligger bakom allt som Novus skapar. Som ett återkommande inslag i våra brev kommer en medarbetare att svara på några frågor. I detta brev får du lära känna Daniel Berthelsen lite närmare. Vad gör du på Novus? Jag tar hand om all databearbetning i ett projekt. Det vill säga programmering av frågeenkät, urvalshantering, bearbetning av slutdata samt framtagning av tabellunderlag för rapporterna. Därutöver jobbar jag en del med panelrekrytering och utveckling av interna kvalitetsprocesser. Jag gör även lite projektledning och avrapportering för vissa kunder. Vad är särskilt kul med ditt jobb? När vi gör en undersökning, då vi inte bara verifierar eller falsifierar hypoteser, men också hittar dolda samband och tar fram nya värdefulla insikter. Det förutsätter att man redan från början har tänkt ut en bra analysmodell och utifrån den bygger en bra undersökningsmetod och ett genomtänkt formulär. Vad tycker du är branschens största utmaning? Att säkra tillförlitligheten i det vi gör och i det vi levererar. Allt för många går på kompromiss med kvalitén och väljer dumsnåla lösningar. Vårt viktigaste kapital är förtroende. Det tar tid och resurser att bygga upp. I en tid då mycket ifrågasätts har vår bransch ett stort ansvar att göra rätt och ta fram tillförlitliga fakta. Läs- och lyssningstips! Skillnader i viktigaste politiska fråga beroende på kön och ålder Läs om hur det skiljer sig i prioritering av de viktigaste politiska frågorna i förhållande till kön och ålder hos svenska allmänheten. Katarina Hajdu - Research Executive skriver på bloggen. Läs inlägget här... Så förvandlas medierna till godisbutiker ”Live” är mediebranschens nya mantra. Alla vill ha mer underhållning, information och nyheter i realtid. Men vad vill svenskarna helst ha? Torbjörn Sjöström analyserar på bloggen en av slutsatserna från Novus undersökning om mediekonsumtionen under Corona. Läs inlägget här... Nytt poddavsnitt av Novus Sanity Check Hör Micael och Torbjörns tankar kring vad som får utrymme i medierna satt i förhållande till mediekonsumentens förväntan i en tid där livesändningar får allt större utrymme. Samtalet går sömlöst vidare till begreppet “realtid” i olika former, allt från i media till seminarier och slutligen vidare till “tid”. Alla former av tidsbegrepp som tidstjuvar, tidsuppfattning, användandet av tid under corona, pendlingstid, ställtid, dötid och värdering av tid. Micael upptäcker också  begreppet “grubbelbada”. Lyssna på poddavsnittet här... Kontakta oss… …om du vill ha mer information eller har frågor om oss eller en undersökning du vill göra. Tveka inte att kontakta din kontaktperson på Novus alternativt maila till info@novus.se,  peter.blid@novus.se eller gun.pettersson@novus.se Kontakta oss… Är du inte prenumerant än? Har du fått brevet vidarebefordrat till dig, men vill ha det direkt i din inkorg nästa gång? Klicka för att prenumerera på våra utskick...

- Nyheter

Jan Berkö ny marknadsansvarig på Novus.

Jan Berkö, senast affärsområdeschef på SprintAd och tidigare bland annat försäljningschef på Resumé, går till Novus. Med tidigare bakgrund inom resebranschen, mediebranschen och rekrytering gör Jan Berkö alltså nu ytterligare ett skifte och går in i undersökningsbranschen. I rollen som Marknadsansvarig kommer Jan Berkö att ansvara för Novus marknadsföring, och vara delaktig i den övergripande affärsutvecklingen. -Jag har alltid jobbat i skärningen mellan marknad och försäljning och denna roll på Novus är rena drömuppdraget säger Jan Berkö. Han fortsätter -När jag var på Resumé inledde vi ett samarbete med Novus och jag gillade allt jag såg i företaget. Kulturen, kunskapen och innovationstakten upplevde jag som i framkant och tanken väcktes nog redan då i mig att det skulle vara roligt att en dag få ansluta till Novus. De senaste fem åren har Jan Berkö varit chefsrekryterare inom marknad, kommunikation och byråvärlden på Bohmans Nätverk. Förra året blev det en kort avstickare tillbaka till mediebranschen där han först gick till Travel News och under hösten varit affärsområdeschef på SprintAd. -Åren inom rekrytering var oerhört lärorika, men efter ett 100-tal rekryteringsuppdrag började jag sakna att själv driva marknad och affärsutveckling. Helst ville jag göra det inom ett nytt område och när jag nu fick detta erbjudande så behövdes ingen betänketid. Novus VD Torbjörn Sjöström säger, Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag, men det finns fortfarande väldigt stor tillväxtpotential. Min vision är att Novus skall vara den naturliga partnern för alla som behöver kunskap. Jag är säker på att Jan kommer vara en viktig tillgång i detta arbete.

- Nyheter

Novus vd leder internationellt demokratiarbete

Torbjörn Sjöström har fått i uppdrag att leda EAPC:s ramverk för demokratiutveckling. EAPC (European Association for Political Consultants) reagerade starkt på de händelser som skedde i samband med USA valet och stormningen av Kapitolium. Som en konsekvens av detta och rollen som politiska konsulter har i valrörelser i världen, har man bett Torbjörn Sjöström leda arbetet "Charter for democracy". En stark demokrati är helt avgörande för politiska konsulters arbete. Målet är att sätta ett ramverk för hur EAPCs medlemmar skall kunna hjälpa till att stärka demokratin. "Det är ett mycket viktigt arbete, och ett ämne som jag inte kan låta bli att engagera mig i. Som VD för Novus uttolkar och förklarar jag medborgarnas åsikter för makthavare och media dagligen och har i de senaste 10 åren sett en oroväckande negativ trend, med bristande ömsesidig tilltro mellan medborgare och makthavare i hela västvärlden. Jag har också arbetat för att göra det jag kan för att vända denna trend. När jag fick frågan tackade ja självklart ja." säger Torbjörn Sjöström. Mer om EAPC finns att läsa på deras hemsida: www.eapc.eu

- Blogginlägg

Så förvandlas medierna till godisbutiker

”Live” är mediebranschens nya mantra. Alla vill ha mer underhållning, information och nyheter i realtid. Men vad vill svenskarna helst ha? [infogram id="forvantan-pa-nyheter-1hxj48pmggyyq2v" prefix="gJL"] 3 % av svenskarna sätter liverapportering främst. 97 % av svenskarna prioriterar annat högre än ”live”. Detta är en av många observationer från Novus medierapport som kommer finnas till försäljning. Svenskarna förväntar sig vad nog du och jag, som inte jobbar i media, förväntar sig. Exempelvis korrekta nyheter baserade på fakta och vetenskap. Fast nu satsas det stort på sötsaker och vad jag kallar ”snabba kolhydrater”. De flesta känner till att när man ställer godiset nära butikskassor så ökar godisförsäljningen. Detta är vedertaget. Butikspersonalen vet att man med olika grepp kan påverka kundernas beteende i en viss riktning. Så vad händer när medieutbudet helt avviker från efterfrågan? Företaget kommer att se en ökad konsumtion av det man fokuserar på att leverera. Men man kommer samtidigt att tappa sin business i övrigt. Ingen vettig handlare skulle använda godisexemplet som bevis för att kunderna bara vill ha karameller och gå över till att enbart sälja godis. På ICA, exempelvis, vet man att kunden kommer till butiken för att köpa mat och dryck – inte bara lördagsgodis. ICA-Stig ska alltså inte bli godishandlare. Han kan aldrig sälja så mycket godis att de kan överleva på affärsidén. Stig lämnar i så fall ryggen oskyddad mot sina konkurrenter. Utbudet blir för smalt och allt han spenderat decennier på att ladda varumärket med kastas bort. ICA studerar förstås sina kunder och stimulerar dem gärna för att de ska köpa lite mer än de tänkt sig innan de går in i butiken. Men en klok handlare respekterar sina kunder och tror inte att de bara äter godis och är hur lättlurade som helst. Applicera nu frågeställningen på mediebranschen. Jag får hela tiden höra att man har typ ”data på att folk vill ha gulliga kattbilder”. Jag vet att det inte enbart handlar om kattbilder. Men att medierna inbillar sig att det som ”folk vill ha” ska vara snabbt, lättuggat och billigt att producera. Medierna menar att ”livesändningar” funkar jättebra – javisst, troligen för att live dominerar mediekonsumtionen just nu. Producenterna inser inte att de faktiskt placerar produkten ”nära kassan” och sannolikt också mäter sin egen påverkan på mediekonsumentens beteende snarare än konsumentens verkliga preferenser. Man drar också systematiskt ned på det innehåll som konsumenten främst går till nyhetsmedia för att få sig till livs. När de ”snabba kolhydraterna” klickas och konsumeras tar ju mediebranschen beteendet som bekräftelse på att man gör rätt. Att antalet kunder försvinner ses som bevis på att det behövs ännu mer snabba kolhydrater för att locka tillbaka dem. Det gäller att påminna sig att de som kom till nyhetsmedia för att få nyheter kanske inte orkar med mer snabba kolhydrater, att allt fler känner en törst efter intellektuell motion och hjälp med att sortera i godisbutiken. I vår snabba tid är det lätt att glömma kärnan i verksamheten, lätt förledas tro att ingen vill ha det som är grunden – nyheter som sammanställts av professionella publicister. Nyheter presenterade på ett traditionellt sätt där mediekonsumenterna får en trovärdig och pålitlig sammanfattning av det som hänt. Traditionellt skall inte förknippas med gammalt utan förutsägbart. Förutsägbarhet är faktiskt ofta något bra. Man skall känna igen sig och känna sig hemma i nyhetsflödet, precis som man vill känna sig hemma i ICA butiken. Nyhetsrapportering så fort det händer på alla plattformar samtidigt har säkert sina fördelar och tillfredsställer säkert sina behov. Men underskatta inte kraften i den genomtänkta nyhetssammanfattningen. Detta är en av slutsatserna från Novus undersökning om mediekonsumtionen under Corona. Människors förändrade beteenden påverkar hur vi vill ta del av nyheter. Viktig vägledning i frågan om hur, när och var nyheter bäst tillfredsställer konsumenternas behov. Torbjörn Sjöström VD Novus

- Blogginlägg

Skillnader i viktigaste fråga beroende på kön och ålder

Novus undersöker regelbundet vilka frågor som är de viktigaste politiska frågorna för väljarna. Vår senaste undersökning visar återigen att sjukvården ligger i topp, följt av invandring/integration, lag och ordning, skola och utbildning och äldreomsorg. Vilka frågor som är viktigast skiljer sig dock åt mellan undergrupperna. Om vi enbart kollar på de tio viktigaste frågorna nedbrutet på kön i diagrammet nedan ser vi flera olika skillnader. [infogram id="viktigaste-fraga-kon-och-alder-1h0n25yoj5xlz6p" prefix="1tP"] Om vi börjar med vad män respektive kvinnor tycker är de tio viktigaste frågorna så hittar vi åtta frågor som förekommer hos både män och kvinnor i topp tio listan. I toppen hittar vi för både män och kvinnor frågan om sjukvård, men kvinnor tycker att den är viktigare i något högre grad. Kvinnor rankar även skola och utbildning, äldreomsorg och miljö och klimat i signifikant högre grad som några av de viktigaste frågorna, medan män i motsats rankar lag och ordning, invandring och integration och landets ekonomi som viktigare. Topp tio listan skiljer sig samtidigt åt i två frågor - Män har skatter och energipolitik i topp i sin lista, vilka är utbytta mot jämställdhet och pensioner hos kvinnor. Även om en stor majoritet av frågorna i topp anses vara de viktigaste frågorna hos både män och kvinnor så finns det tydliga skillnader i vilken grad som man tycker vissa frågor är viktigare än andra. Den skillnaden ser vi även när vi ser till partisympati. Partierna har vissa frågor som flertalet väljare tycker att de är bättre eller sämre på, ofta kallat frågeägarskap. Andelen kvinnor respektive män som sympatiserar med ett visst parti sammanfaller ofta med att de tycker partiet är profilerade i deras viktigaste frågor. Kvinnor sympatiserar exempelvis i högre grad med partierna: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet och dessa partier anses också ha bäst eller nästbäst politik i de frågor som kvinnor tycker är viktiga i signifikant högre grad (skola och utbildning, äldreomsorg och miljö och klimat). Hur skiljer sig de viktigaste politiska frågorna åt mellan väljare i olika åldersgrupper? Skillnader i vilka frågor som man tycker är viktigast går även att urskilja mellan olika åldersgrupper, men även här hamnar frågan om sjukvården i topp oberoende av ålder. I den yngre åldersgruppen 18–29 år sticker jämställdhet ut som en fråga som är signifikant viktigare medan frågor som invandring/integration, lag och ordning och äldreomsorg i lägre grad anses vara lika viktiga i den här åldersgruppen. Bland de i åldern 30–49 år är de skola och utbildning, miljö- och klimat, socialförsäkringar och även jämställdhet som i högre grad anses vara viktiga frågor, medan äldreomsorg precis som i den yngre åldersgruppen är viktig i lägre grad. I åldern 50–64 år är frågor som lag och ordning, invandring och integration, äldreomsorg, jobb/sysselsättning, pensioner och socialförsäkringar viktigare i högre grad. I den äldre åldersgruppen 65–79 år är äldreomsorgen och pensioner särskilt viktiga, medan skola och utbildning, miljö- och klimat och landets ekonomi är det i lägre grad.   Katarina Hajdu, Research Executive   Om undersökningen Frågan som ställdes är: ”Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?” Undersökningen är genomförd 28 januari – 3 februari 2021 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1000 intervjuer genomförts. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Se alla nyheter
Se alla nyheter

Vi tar reda på fakta

Vår kunskap om människan hjälper företag, myndigheter och organisationer att göra svåra beslut enklare att fatta. Vi ger svar på vad er målgrupp tycker, varför de tycker så, och hur ni kan agera.

Novus levererar kunskap åt företag och organisationer inom alla sektorer över hela världen.

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.buttonlabel }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}