För investerare

Novus Group International AB

Novus Group International AB är ett publikt bolag och noterat på Spotlight Stockmarket (f.d. Aktietorget*) i Stockholm. Direktlänk till Novus sida på Spotlight stockmarket

Aktuella slutkurser (kurva) och volymer (staplar)

*Aktietorget bytte i maj 2018 namn till Spotlight stockmarket och har fokus på växande entreprenörsledda företag. Aktietorget har sedan den 1 november 2007 Finansinspektionens tillstånd som värdepappersrörelse för drift av handelsplattform. Spotlight Stockmarket står därmed under inspektionens tillsyn.

Novus Group International AB: Kallelse till årsstämma i Novus Group International AB,

Aktieägarna i Novus Group International AB (publ), 556654-0786, kallas härmed till årsstämma måndag den 26 april 2021, kl 10.00. Röstregistrering påbörjas 09.30

Novus värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa tänkbara sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av coronaviruset och att följa myndigheternas råd och föreskrifter om undvikande av sammankomster.

Med stöd av de tillfälliga lagreglerna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin har styrelsen i Novus Group International AB beslutat att vidta försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman på det sättet att deltagare endast kommer att kunna delta i stämman på distans via dator eller annan internetansluten enhet eller genom att poströsta.

Mer utförlig information om deltagande digitalt och poströstning får man när man har anmält sig skriftligen till stämman.

Anmälan m m
Den som önskar att delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 16 april 2021
 • dels senast klockan 12.00 fredagen den 16 april anmäla sig skriftligen till Novus Group International AB, Sveavägen 59, 113 59 Stockholm, Sverige eller per e-post till info@novus.se.

Anmälan ska märkas poströstning eller digitalt deltagande. I anmälan uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 16 april 2021, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Novus Group International AB.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Utseende av protokollförare.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut
 1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 2. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 3. Övriga frågor.
 4. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i Korthet

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 0,09 kr per aktie för räkenskapsåret 2020-07-01/2020-12-31 (punkt 8 b). Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås onsdagen den 28 april 2021. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningarna att utsändas från Euroclear Sweden AB måndagen den 3 maj 2021.

Aktieägare representerande ca 64 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de förslår att styrelsearvode per helår ska utgå med 40 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 40 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode, i likhet med föregående år, ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer (punkt 9).

Handlingar mm
Årsredovisningshandling och revisionsberättelse för 2020-07-01/2020-12-31 kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.novus.se samt kontor, Sveavägen 59, 113 59 i Stockholm den 5 april 2021, tre veckor före stämman.

Förslag under punkten 10; Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att Karin Eliasson nyväljs som styrelseledamot. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Jan Scherman (styrelseordförande), Micael Dahlén, Kristin Sjöström, Torbjörn Sjöström och Karin Eliasson.

Karin Eliasson har en lång erfarenhet och har suttit i ledningen i flera av Sveriges absoluta största företag, bl.a. Autoliv, Telia och SCA. Hon sitter idag i styrelsen i bl.a. Ruter Dam och Karolinska universitetssjukhuset.

Genom detta kommer Novus styrelse stärkas upp med en kompetens som bolaget behöver för fortsatt tillväxt och ännu starkare position på primärt den svenska marknaden

Till styrelse föreslås, Jan Scherman, Micael Dahlén, Karin Eliasson, Kristin Sjöström och Torbjörn Sjöström.

Stockholm i mars 2021

Novus Group International AB (publ)
STYRELSEN

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 128 196 71

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: