Novus bidrar till Friends arbete mot mobbning hos barn och unga

10 oktober släppte Friends rapporten “Jag tror man behöver typ stöd”, på den internationella dagen mot mobbning. Rapporten sammanställer olika behov som barn har och presenterar förslag på stöd och hjälp till barn med erfarenhet av mobbning. Ett av projektets syften är att utforska vilken typ av stöd som barn önskar i samband med mobbning och gemensamt utveckla detta stöd inom ramen för Friends befintliga råd- och stödverksamhet.

Novus bakom undersökningen    

Novus genomförde undersökningen på uppdrag av Friends. All data i rapporten samlades in under perioden 17–29 mars 2023 genom en kvantitativ enkätundersökning och kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Enkätundersökningen genererade 1 024 svar och genomfördes via åldersanpassade, webbaserade enkäter i Novus slumpmässigt utvalda Sverigepanel, vilket säkerställer representativa resultat. Därför kan resultaten generaliseras till målpopulationen, som utgörs av barn och ungdomar mellan 10 och 18 år. Rekryteringen av målgruppen skedde med föräldrars godkännande av barnens deltagande i undersökningen. Alla deltagare deltog frivilligt, och deras svar har behandlats anonymt.

Cecilia Dahlheim, Senior Rådgivare på Nouvs:

”Jag är så glad över att vi på Novus har fått chans att använda vår kunskap om undersökningar bland barn och ungdomar för att synliggöra deras röster och lyfta hur stora problemen med mobbning är idag, och på så sätt bidra med en pusselbit i Friends viktiga arbete. Särskilt givande att vi också fått vara med att identifiera olika former av stöd och hjälp som de unga själva känner kan göra skillnad. Det här är ett oerhört viktigt ämne och vi är väldigt stolta över att få vara en del av förbättringen.”

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: