”Novus har satt grunden till vårt fortsatta arbete på många sätt”

Undersökningen är viktig när vi driver opinion och lyfter dessa frågor. – Magnus Loftsson, forskningsledare hos Friends.

Tre barn i varje klass utsätts för mobbning. Det innebär att minst 140 000 svenska skolbarn upplever någon form av mobbning. Resultatet från Friends undersökning, som genomförts tillsammans med bland andra Novus, visar en stor ökning i antalet utsatta barn. Med stöd i undersökningen kan nu Friends driva sin kamp vidare, för en skola utan mobbning.

Barnrättsorganisationen Friends jobbar för att inget barn i världen ska utsättas för mobbning. För att ta reda på hur de svenska skolbarnen mår och kartlägga olika aspekter av mobbning samt hur stor förekomsten är i dag runt om i Sverige, genomfördes en undersökning tillsammans med Novus och Örebro Universitet där skolbarn i årskurs tre till sista året på gymnasiet fick svara på frågor om sin vardag. Resultatet är skrämmande. Tre barn i varje klass har under de senaste månaderna utsatts för mobbning och vart femte barn för upprepade kränkande handlingar. Hälften av skolbarnen har varit utsatta en gång. Det innebär att 140 000 barn totalt blir utsatta för mobbning i skolan, att jämföra med 60 000 som de tidigare undersökningarna visat.

– Situationen har eskalerat och nu vill vi se att samhället vidtar kraftfulla åtgärder. Det får inte vara så här, säger Magnus Loftsson, forskningsledare hos Friends.

Efterfrågar uppdaterad skollag och nya rekommendationer

Men allt är inte nattsvart. Många gånger beskylls den digitala världen för att vara en bov i dramat, men undersökningen visar att kränkningarna oftast sker i skolan och inte på nätet. Det finns skolor där förekomsten av mobbning är näst intill obefintlig.

– Det hoppfulla i situationen är att det går att göra något åt. De skolor som är fria från mobbning jobbar väldigt mycket förebyggande, med relationsstärkande övningar och direkta åtgärder när kränkningar inträffar, säger Magnus.

Pressbild: Friends. Barnet på bilden har ingenting med texten att göra.

Friends vill att regeringen nu tillsätter en kommission mot mobbning och att Skolverket tar fram tydliga rekommendationer för skolorna.

– Vi vill att mobbning uttryckligen ska omnämnas i skollagen. Nu är det upp till varje enskild huvudman att avgöra vilket arbete i frågan som ska ske. Det saknas primärt kompetens och resurser i de skolor där kränkningar förekommer. Det i kombination med allt högre krav på eleverna samtidigt som möjligheterna till stöd minskats skapar en situation som är en grogrund för kränkningar och maktobalans, berättar Magnus.

Snabbt resultat tack vare Novus

Då de siffror som tidigare använts är tio år gamla, från Skolverkets utvärdering mot mobbning och undersökning Attityder i Skolan, ville Friends själva genomföra en nationell undersökning som gav en aktuell bild av situationen.

Tillsammans med Örebro Universitet och Novus togs underlaget fram. En utmaning var att deltagarna var barn, vilket ställer extra krav på tillvägagångssätt och godkännande från målsman. Det var viktigt att frågorna ställdes på rätt sätt och att urvalet blev korrekt genomfört.

– Vi berättade aldrig att undersökningen skulle handla om mobbning. Då hade vi kunnat få en snedfördelning i vilka som valde att svara på frågorna. Både Örebro Universitet och Novus har varit till stor hjälp kring hur frågorna formulerats samt vilket urval vi gjort och Novus möjlighet att nå så pass många i målgruppen har varit viktigt. Vi hade inte kunnat genomföra detta på egen hand. Det hade dessutom tagit alldeles för lång tid, med Novus hjälp fick vi ett resultat på några månader, berättar Magnus.

Underlaget en hjälp i fortsatta arbetet

Omkring tio procent av de utsatta barnen drabbas av långvarigt lidande, som psykisk ohälsa.

– Undersökningen är viktig när vi driver opinion och lyfter dessa frågor. Nu har vi statistiskt säkerställda underlag på hur många som är utsatta och vad det kostar samhället på sikt. Vi har även lärt oss mycket om hur skolor konkret kan kartlägga sin situation vilket hjälper oss i vårt fortsatta arbete. Vi har skolplikt i Sverige och ingen ska behöva tvingas till skolan med en klump i magen, slår Magnus fast.

Pressbild: Friends. Barnet på bilden har ingenting med texten att göra.

Friends ska tillsammans med Tietoevry ta fram en digital plattform för skolorna,  ”Den digitala tvillingen mot mobbning”, där det ska finnas enkätstöd för hur skolorna kontinuerligt kan ta reda på hur stor förekomsten av mobbning är samt underlag för hur de kan jobba både preventivt och med incidenter. Plattformen kommer att bli tillgänglig för alla skolor, som enkelt loggar in digitalt och själva hämtar det material som behövs.

– Vi kommer nu, med ekonomiskt stöd från Arvsfonden, att inleda en behovskartläggning som ska ge oss underlag till att ta fram rätt stöd och hjälp till barn som varit utsatta. Det projektet grundar sig på att det är så många barn i dag som är utsatta och den statistiskt säkra undersökningen som är så väl genomförd. Novus arbete har satt grunden till vårt fortsatta på många sätt.

Vill ni veta hur vi kan hjälpa er organisation? Hör av er till oss!

Kontaktperson
Cecilia Dahlheim
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: