Vikten av etiska regler i undersökningsbranschen

Undersökningsbranschen är en förtroendebransch, som styrs av självreglering och ett högt egenansvar. De etiska regler som finns för branschen definieras av den internationella branschorganisationen ESOMAR. Novus är medlem i ESOMAR. Undersökningsbranschen kan inte verka om inte respondenter och kunder litar på det vi gör. En av huvudpunkterna i ESOMARs etiska regler är att ”Researchers must not unjustifiably criticise other researchers” det vill säga man får inte utan grund kritisera konkurrenter och därmed skada branschen. Läs mer om ESOMARs code of conduct här:

The ICC/ESOMAR International Code

Sedan årsskiftet har Novus utsatts för en påverkanskampanj av ett annat företag i undersökningsbranschen, Indikator. Indikator är inte medlem i ESOMAR eftersom medlemskapet inte är obligatoriskt. Det som är mer allvarligt är att de bryter mot branschens etiska regler.

Edvin Boije, Indikators vice VD, har till åtminstone Gallup International spridit osanningar om Novus och Novus VD samt krävt att Novus skall uteslutas ur Gallup International. Gallup International är en av världens äldsta globala undersökningsorganisation, där Novus är medlemmar sedan 2022. Novus VD blev invald i styrelsen 2023.

I ett mejl till Gallup Internationals ordförande skriver Indikators vice VD bl.a. följande: ”Novus Group International, has systematically and over an extended period fabricated survey results and response rates. These revelations have contributed to a crisis of trust within the entire market research industry in Sweden

Han kräver att Gallup International skall utesluta Novus omedelbart:

”The severity of these disclosures is such that you should consider immediately excluding Novus Group

Gallup International förkastar anklagelserna efter att ha genomfört en detaljerad utredning kring de anklagelser och osanningar som riktats mot Novus.

Nedan en kort sammanfattning av Gallup Internationals svar:

“Your accusation that these revelations (how you prefer to call them) have contributed to a crisis within the entire market research industry in Sweden have also to be considered as completely false unless proven by other facts.

As a result, we could not identify any violations of the professional standards of Gallup International Association and other globally recognized industry organizations such as WAPOR and ESOMAR.

We regard such unfounded and unreflective accusations as a violation of the legal framework that is supposed to guarantee fair economic competition.”

Trots detta svar upprepar Indikators vice VD samma anklagelse ännu en gång till Gallup International. Novus har därför via vår jurist gett Indikator en chans att distansera sig från de osanningar som riktats mot oss samt åtgärda en del av skadan en högt uppsatt anställd försökt åsamka oss. Indikators VD har dock valt att inte ta avstånd från sin vice VDs agerande.

Novus vill ha en hälsosam undersökningsbransch där man konkurrerar på lika villkor och levererar tillförlitliga data. En del av detta är att följa de etiska regler som finns samt såklart använda sig av vetenskapligt beprövade metoder.

Novus ser inget annat alternativ än att offentliggöra denna påverkanskampanj samt att uppmana Indikator att bli medlem i branschorganisationen ESOMAR.

Mikael Ohlsson

Metod- och kvalitetsansvarig,

i Novus ledningsgrupp

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: