Om åldersgränser i undersökningar

Åldersgränser i undersökningar är en direkt effekt av begränsningar i metoder, och inget man kan lösa genom att bara fråga fler äldre. Novus väljarbarometer genomförs med en metod som når alla oavsett åldersgrupp och man kan säga att den ger ett åsiktsmässigt representativt svar i alla åldersgrupper. Novus panel har för närvarande en åldersgräns på mellan 84-89 år, oftast 84, men i vissa undersökningar kan vi gå upp till 89. Detta beror på en metodologisk begränsning via internet, vilket innebär att även om svar erhålls, kan dessa svar inte anses vara representativa för hela gruppen.

Det gäller det samma för både SVT och Ekots undersökningar. Åldersgränserna är uppenbart kopplat till metodproblematik. Metoderna är inte lämpade att ge svar på vad de äldre skulle rösta på om det vore val idag.

Jag har följt granskningen av SVT och Ekots åldersgränser i väljarbarometrar, och självklart informerade min styrelseordförande mig om att han skulle skriva en artikel som kritiserar detta. Novus har arbetat med alla mediehus i Sverige och vi levererade under lång tid väljarbarometern till SVT. När Novus levererade väljarbarometern till SVT genomfördes den på telefon med komplettering av vykort. En metod som gör att vi inte behöver ta hänsyn till en övre åldersgräns på grund av metodiken.

Nu levererar Novus väljarbarometern till SvD och GP. Novus väljarbarometer har ingen åldersgräns vilket jag, precis som Jan Scherman, anser är mycket viktigt ur ett demokratiskt hänseende. Frågan är vad man skulle rösta på om det var val idag, och då måste man självklart fråga alla röstberättigade.

Det är en kostnadsfråga som också är direkt kopplat till metodval.

Jag har läst vad Indikator och ekot skriver om sin nya väljarbarometer och sett att den hade en övre åldersgräns på 80 år.

Jag har också noterat att SVT frångått en metod i väljarbarometern som faktiskt når alla röstberättigade. Men den nya är billigare. SVT har sagt att alla metoder har sina begränsningar, och t.om. försöker tona ned exaktheten i opinionsundersökningar. Inget av det är sant. Den enda begränsningen för att göra bra undersökningar är pengar. Jag vet att varken SVT eller Ekot i alla fall tidigare varit beredda eller haft möjlighet att betala de pengar det kostar att göra riktigt bra undersökningar – vilket de inte är ensamma om. Upphandlingssverige missar nästan alltid att värdera om det verkligen är möjligt att genomföra en tillförlitlig undersökning för de pengar de betalar. Ett utbrett problem som blir tydligt när man konstaterar att de äldre åldersgrupperna inte får vara med i undersökningarna. Ekot refererade till att BRÅ:s undersökningar också hade en övre åldersgräns, vilket inte rättfärdigar problemet.

Åldersgränserna i public service väljarbarometer är ett direkt symptom av detta. Man vill ha en egen siffra, men verkar fortfarande inte ha råd att göra rätt.

Detta handlar om metodbegränsningar. När Indikator säger att de når svenska folket upp till 80 år betyder det troligtvis inte att de inte får svar från äldre personer. I stället kan det innebära att de som svarar i den äldre åldersgruppen antagligen skiljer sig demografiskt från den faktiska åldersgruppen. Man ser kanske att man har för få lågutbildade, låginkomsttagare eller liknande. Att använd svensk postgång för att göra undersökningar är inte alls oproblematiskt. Det är ofta nödvändigt när man samarbetar med forskare, eftersom deras frågeformulär är så pass omfattande att det är omöjligt att genomföra dem via telefon. Enligt min förståelse är detta den metod som Indikator har tillgång till. Man säger också att det är del av deras ”omnibus”, alltså att de lägger in väljarbarometer-frågan i samband med andra kundundersökningar, som då går via pappersenkäter.

Så när Indikator säger att de inte längre ska ha en övre åldersgräns, undrar jag hur de tänker hantera de metodproblem de själva har påpekat, vilket har tvingat dem att sätta åldersgränsen på 80 år.

Detsamma gäller Verian, som köper in sina undersökningar från Kantar Media som administrerar en panel som kallas SIFO. Det finns ingen fristående organisation som heter SIFO, och Verian är ett helt nytt företag som har skiljts ut från det tidigare Kantar Sifo, men Verian bedriver inte sin egen datainsamling. Så när Verian säger att undersökningen når upp till 79 år innebär det att SIFO-panelen inkluderar alla åldersgrupper. Men svaren från deltagare över 79 år skiljer sig på ett sätt som gör det svårt att påstå att de som svarar i denna åldersgrupp är representativa för åsikterna bland dem som är över 79 år. Nu skriver jag 79 år här, men SVT och Verian skriver 84 år. Det är konstigt, för Verian publicerade partiledarförtroende i Expressen och då var övre åldersgränsen i exakt samma panel som heter Sifo 79 år.

Alltså Verian gör olika bedömningar för SVT och Expressen om hur väl deltagarna i panelen kan anses vara åsiktsmässigt representativa i de äldre åldersgrupperna.

Hursomhelst, det jag vill förklara här är att åldersgränserna inte handlar om att man inte når människor i de äldre åldersgrupperna, utan att metoderna som används skapar problem bland dem som svarar, vilket gör det svårt att hävda att svaren är åsiktsmässigt representativa för den specifika åldersgruppen.

Novus gör väljarbarometern via telefon, där når vi alla åldersgrupper och får ett åsiktsmässigt representativt urval i dom alla. Så Novus väljarbarometer har ingen övre åldersgräns.

Men Novus Sverigepanel, har en övre åldersgräns för våra flesta undersökningar. Med samma hänsyn taget som Kantar, men den gränsen går i vår panel vid 84 år. Vi tittar hela tiden på om vi kan höja den ytterligare. Det är två parametrar som påverkar, närvaro på nätat, och hur många som finns i panelen i de övre åldersgrupperna.  Pandemin gjorde att de äldre åldersgrupperna snabbt tvingades lära sig internet. Innan detta fanns det en ännu tydligare koppling bland de äldre mellan nätnärvaro, inkomst och utbildning. Med sådana snedvridningar innebar det att en liten, icke-representativ grupp fick representera hela gruppen.

Varför har vi en högre åldersnivå i vår panel än de andra? Det handlar om kvalitetsarbete och att vi är ett helägt svenskt bolag. Vi styrs inte av internationella intressen där Sverige bara är en liten prick på kartan.

Med det sagt så tittar vi också hela tiden på att se när vi på ett korrekt sätt kan höja den åldersgränsen. I en del undersökningar gör vi detta redan nu.

Sverigepanelen är billigare att göra undersökningar i, och det är orsaken till att vi har den. Det innebär också att den inte är lämplig för att undersöka de allra äldsta åldersgrupperna. Men när det är viktigt såsom i väljarbarometern så har vi en annan metod. Novus tillhandahåller de metoder som behövs.

Det finns inga problem att alltid nå de äldre åldersgrupperna, men det är uppenbara problem med de metoder som respektive public servicebolag valt, såsom panelen som kallas Sifo och brevundersökningar, vilka har tydliga brister i åsiktsmässig representativitet. Detta har inte varit någon hemlighet, även om jag inte är säker på om kunden har förstått varför och vad detta innebär. Skall man åtgärda det i sin väljarbarometer behöver man komplettera med andra metoder. Det är inte tillräckligt att bara räkna svaren som erhålls från de äldre åldersgrupperna, där man redan har noterat problem med representativiteten. Indikator och Ekot har genom sina svar visat att man redan idag får in svar från ännu äldre personer, men dessa svar är inte representativa. Det är ett undersökningsdesign-problem, men ett som lätt går att lösa med pengar och yrkeskunskap. Tyvärr är det två saker som är tätt sammanknutna, saknas det ena försvinner det andra omedelbart.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: