Novus är specialist på undersökningar i segregerade och utsatta områden

Nedan är några exempel på denna typ av undersökningar.

Undersökningar i socioekonomiskt segregerat område (RegSo)

RegSo är en rikstäckande områdesindelning från SCB för statistisk uppföljning av socioekonomisk segregation. RegSO delar in Sverige i 3 363 områden och baseras på hur stor andel i detta område som har utländsk bakgrund.

Med utländsk bakgrund avses personer som är utrikes födda, samt personer som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Personerna ska vara folkbokförda i Sverige.

Här ger vi till exempel möjlighet att jämföra undersökningsresultat från områden som har en stor alternativt liten andel av boende med utländsk bakgrund med hur det generellt ser ut i Sverige.

Läs mer om Novus undersökningar i socioekonomiskt segregerat område här.

Undersökningar i socioekonomisk boendesegregation (Segregationsbarometern)

Boverkets segregationsbarometer utgår från socioekonomisk boendesegregation, det vill säga att personer och grupper bor på olika geografiska platser utifrån sina socioekonomiska förutsättningar, till exempel inkomstnivå och utbildningsnivå. Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.

Novus baserar och redovisar resultat från dessa undersökningar på de områdestyper som definieras i Segregationsbarometern. Områdestyperna är baserade på andelen personer med låg ekonomisk standard, andelen med förgymnasial utbildning samt andelen personer som uppbär ekonomiskt bistånd och/eller har varit arbetslösa längre än 6 månader. De områdestyper som är definierade är områden med stora utmaningar, utmaningar, blandat, goda förutsättningar samt mycket goda förutsättningar.

Undersökningar i utsatta områden – enligt polisens definition

Novus baserar här våra undersökningar på de utsatta, särskilt utsatta eller riskområden som definierats av polisen. Ett exempel på undersökningar vi gjort i dessa områden är Järvarapporterna.

Läs mer om Järvarapporterna här.

 

Kontakta Novus om du vill veta mer!

 

 

Mikael Ohlsson

Forskningschef

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: