Hållbarhetsarbetet är viktigt på riktigt!

Vi på Novus vet genom alla våra undersökningar att hållbarhet idag inte bara är ett ”buzz” eller något som någon annan ska ta ansvar för. Våra resultat visar tydligt att hållbarhet har blivit ett konkurrensmedel där kunder, medarbetare och andra intressenter i mycket högre utsträckning gillar och väljer, vad de uppfattar som, hållbara bolag.

Samtidigt arbetar alla företag intensivt med strategier och aktiviteter kring hållbarhet, som innebär mycket resurser och stora investeringar. Målet är såklart att ta ett aktivt ansvar för hållbarhet enligt fastställda kriterier i ESG (Environmental, Social, Governance) likväl som att man vill anses som ett hållbart bolag och vara ett attraktivt företag på sin marknad.

Novus har i flera olika uppdrag kunnat konstatera att nästintill alla svenskar tycker att hållbarhet är viktigt. Inte oväntat och säkert något som alla känner igen sig i. Samtidigt visar våra undersökningar, oavsett bransch, att det är väldigt få som har kännedom om och förtroende för företagens hållbarhetskommunikation, och att de lever upp till riktlinjerna för hållbarhet. Även här tros igenkänningen vara hög – litar du själv på att de företag som du handlar produkter/tjänster av följer riktlinjer för hållbarhetsarbete?

Ganska dystra resultat givet de resurser som investeras i hållbarhetsrelaterade insatser, och det fokus som hållbarhetsarbetet har idag.

Vi vet även att hela 7 av 10 kunder säger att företagens hållbarhetsarbete påverkar deras val av företag och produkter/tjänster. Och, baserat på många års upparbetad kunskap och erfarenhet vet vi att synen på ett företags hållbarhetsarbete ökat i betydelse för t.ex. kundnöjdhet och kundlojalitet. Dvs att arbeta med hållbarhet har idag tydligt högre påverkan på kundernas nöjdhet och hur de ser på sin framtida lojalitet, än vad det hade för bara några år sedan.

Hållbarhetsarbetet är alltså viktigt på riktigt! Och det arbetet bör och ska följas upp både internt (t.ex. enligt nya EU-direktivet CSRD) och externt (t.ex. att undersöka era intressenters syn på olika delar av ert hållbarhetsarbete).

Några exempel på vad vi på Novus har hjälpt våra kunder att ta reda på avseende hållbarhet är:

  • Allmänhetens generella syn på, och inställning till, hållbarhet, CSR, klimat- och energifrågor.
  • Hur ärliga svenska företag uppfattas vara i sin kommunikation kring klimat- och hållbarhetsarbete.
  • Hur trovärdigheten av klimatfrågan skiljer sig åt mellan olika branscher.
  • Kännedom, intresse och preferens kring hållbara företag/bolag.
  • Om och hur kunders beteenden har förändrats avseende hållbarhet.
  • Hur synen på ett företags hållbarhet inverkar på dess attraktivitet som arbetsgivare.
  • Hur medarbetarna uppfattar och efterlever hållbarhetsarbetet.
  • Hur olika intressentgrupper upplever arbetet med olika hållbarhetsaspekter och hur olika aspekter bör prioriteras, per intressentgrupp.

Vi har under många år haft förmånen att ta fram tillförlitliga underlag som bidragit till faktabaserade beslut om till exempel produkt-/tjänsteutveckling, kommunikationsinsatser, målgruppsoptimering etc. Med insikt från alla samhällsaktörer har vi både bredd och djup vilket ger våra kunder en unik fördel.

Behöver ni också en partner som kan hjälpa er att ta reda på fakta, som kan skapa tydliga prioriteringsunderlag, och som har kunskap och insikt från alla viktiga samhällsaktörer?

Bara att du hör av dig så hjälper vi er!

Kontaktperson
Peter Blid

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: