Novus/The Global Village: ny rapport om Sveriges mest utsatta områden

Under den nyligen avslutade Järvaveckan, släppte Novus och stiftelsen The Global Village en ny rapport: ”Perspektiv 2019 – tvåtusen svar från Sverige utsatta områden”. Vi har kartlagt landets 61 mest utsatta områden, där det bor motsvarande cirka 500 000 invånare. Mycket av det politiska samtalet handlar om dessa områden, men väldigt lite kunskap har funnits om de som faktiskt bor där – fram till nu. Med den här årligt återkommande rapporten vill vi tillföra nya fakta och nya kunskaper till integrationsdebatten i Sverige genom att kartlägga vad de boende i utsatta områden tycker i olika samhällsfrågor.

Vi konstaterar att det finns stora likheter mellan svenska allmänheten och boende i de utsatta områdena. Men det finns också områden där det skiljer sig markant. – t.ex. gällande hur trygg man känner sig i sitt bostadsområde samt den privatekonomiska situationen.

Fem övergripande slutsatser från rapporten:

  1. Bilden av utsatta områden är tudelad – å ena sidan ser vi en upplevd ökad kriminalitet och att det blivit svårare att få tag på bostäder. Å andra sidan ser vi fler som anser att utvecklingen går, och har gått åt rätt håll i de utsatta områdena.
  2. Förtroendet för olika institutioner står sig från tidigare år, med några förändringar. Förtroendet för polisen har sjunkit något sen förra året, och förtroendet för svensk media är nu högre i utsatta områden än hos allmänheten i stort.
  3. Många i utsatta områden upplever att det är svårt att få jobb –men man är också rörlig. Här finns en reserv av arbetskraft. Även i år ses svenska språket som den enskilt viktigaste faktorn för en förbättrad integration.
  4. De lägre reallönerna i utsatta områden syns bl.a. genom att fler människor inte sparar pengar och genom att färre personer har en hemförsäkring än allmänheten i stort.
  5. Miljöfrågan har klättrat till andra plats när man listar viktigaste politiska frågan för Sverige –kvinnorna tycker den är allra viktigast.

Några resultat:

Privatekonomi

35% av de utlandsfödda i undersökningen månadssparar inte, vilket kan jämföras mot 11% av allmänheten som inte månadssparar.
7/10 av de utlandsfödda har hemförsäkring, jämfört mot mer än  9/10 av  allmänheten.
Till detta ska tilläggas att reallönerna är betydligt lägre i utsatta områden. Det vi ser i dessa frågor är troligen ett resultat av det. 

Jobb

5/10 av de utlandsfödda i utsatta områden uppger att det är svårt att få jobb för folk i deras bostadsområden. Motsvarande siffra för allmänheten är 21%.
Lika många, 5/10 i de utsatta områden, uppger att  de är mycket positiva till att flytta till en annan kommun utan anknytning om de blir erbjudna ett jobb där. Bland utlandsfödda är siffran ytterliga något högre. Om man slår ihop de två jakande alternativen (absolut+kanske) så är andelen 8/10.
Andelen utlandsfödda i de utsatta områdena som är medlem i fackförbund är 41% mot  66% hos övriga allmänheten.

Viljan att starta företag har ökat något i årets undersökning och nu uppger 4/10 att de vill starta företag.

Sakpolitik och samhälle

Generellt är boende i utsatta områden mer positiv till utvecklingen i landet generellt än övriga allmänheten, men även till deras till deras egna områden. Här utmärker sig utlandsfödda som mer positiva (45%) än allmänheten, och betydligt mer positiva än 2a generationens invandrare.

Man uppger i högre utsträckning att utvecklingen gått åt rätt håll senaste fem åren inom en rad olika områden, såsom omsorg, skola och polisens arbete, men också en väsentlig försämring inom andra, såsom kriminalitet och möjligheten att få tag i bostad.

Om man jämför hur allmänheten anser att utvecklingen går inom olika områden så har de en betydligt mer negativ bild av utvecklingen.

Vi ser också att det i något högre grad finns en tro på att politiken kan lösa samhällsproblem (55%) i de utsatta områden, än vad allmänheten tror generellt (51%) .

Otryggheten är högre i utsatta områden, i synnerhet nattetid, och vi har ställt ett par frågor kring trygghet och kriminalitet.

76% av de boende i utsatta områden tycker att man bör kunna vittna helt anonymt mot grovt kriminella personer. Bland de som upplever otrygghet är siffran ännu högre.

3/10 tror att den grova brottsligheten skulle minska vid en legalisering av cannabis

Om man jämför förtroende för olika institutioner så får man ingen entydig bild. Förtroendet är olika beroende på vad man frågar om.

En skillnad från förra året är att förtroendet för svensk media har ökat något i utsatta områden, men framförallt har det sjunkit hos allmänheten sedan i fjol. Från 39% till 31% som har förtroende för svensk media, medan det bland de boende har gått upp från 35% till 37%.

På lokalplanet klättrar skola/utbildning från plats 4 till 3, och för riket klättrar miljö från 5:e till 2:a plats

Detta är ett axplock Se mer i rapporten.

Novus Järvarapport presenterades bland annat här:

SVT Forum: https://www.svt.se/nyheter/svtforum/bristande-underlag-om-nya-svenskar

DN: https://www.dn.se/sthlm/storre-framtidstro-i-utsatta-omraden-an-ovriga-sverige/

Tv4 https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11988343

Ladda ner hela rapporten här:

Novusrapport Perspektiv 2019 – The Global Village 15 juni

Önskar ni mer info om undersökningen kontakta:

Peter Blid, Business Advisor Novus

peter.blid@novus.se

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: