Socialdemokraternas väljarprofil

Det här är det första inlägget i raden som kommer beskriva riksdagspartiernas väljarprofiler utifrån de politiska undersökningar som Novus gör på regelbunden basis. Vi kommer kolla på hur respektive partis sympatisörer ser ut utifrån olika demografiska variabler (ex. kön, ålder och ort), vilka deras viktigaste frågor är och vilka politiska frågor som sympatisörerna tycker att partiet är bäst på.

Först ut, i storleksordning, är en genomgång av Socialdemokraternas sympatisörer.

Om det hade varit val idag, hur stort väljarstöd hade Socialdemokraterna fått då?

I Novus/SVT:s väljarbarometern i mars fick Socialdemokraterna ett väljarstöd på 27,0 procent, vilket är ett väljarstöd som är 1,3 procentenheter lägre än valresultatet från september 2018.

Socialdemokraterna har under den här valperioden haft ett stöd som legat såväl över som under valresultatet från 2018. Högst väljarstöd hade Socialdemokraterna i samband med regeringsbildningen som ledde fram till januariavtalet 2019, då de hade ett stöd på 31,8 procent. Den andra toppnoteringen på 31,5 procent uppnåddes i maj 2020 under Coronapandemin första våg. Vi kan alltså konstatera att Socialdemokraterna haft som högst stöd när det varit som mest osäkra tider under den här valperioden hitintills.


Diagram 1. Väljarstöd i mars 2021 jämfört med valresultat från 2018.

Vilka är de som röstar på Socialdemokraterna?

Drygt en av fyra svenskar (27,0%) sympatiserar således med Socialdemokraterna och den här gruppen består i signifikant högre grad av kvinnor (30,1%), de över 65 år (37,2%), lågutbildade (33,1%), pensionärer (36,2%) och arbetslösa (30,3%). Därtill bor man i högre grad i större städer (30,2%) eller i övriga landet (27,9%) dvs. man bor helt enkelt oftare utanför någon av de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. I samtliga av dessa nämnda undergrupper ovan är Socialdemokraterna det klart största partiet.

I flera undergrupper har Socialdemokraterna dock inte alls ett lika stort stöd, ett signifikant lägre stöd ser vi exempelvis bland män (24,0%) där Socialdemokraterna positioneringsmässigt enbart är det tredje största partiet efter både Moderaterna (25,1%) och Sverigedemokraterna (24,7%). Bland åldersgrupperna är Socialdemokraterna absolut svagast som parti i den lägre åldersgruppen 18–29 år (19,7%) och även i åldersgruppen 30–49 år (24,0%). I båda dessa två åldersgrupper är i stället Moderaterna det största partiet (med 29,8 resp. 25,5 procent i stöd). Bortsätt från män och den yngre delen av allmänheten har Socialdemokraterna även ett svagare stöd bland högutbildade (25,3%), bland tjänstemän (24,8%), egenföretagare (18,1%) och i storstäderna – Sthlm, Gbg, Malmö (23,8%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Väljarstöd för Socialdemokraterna i respektive undergrupp.

Vilka frågor är viktigast för Socialdemokratiska sympatisörer?

Om vi jämför de tio viktigaste frågorna för Socialdemokratiska sympatisörer med allmänheten är det stora likheter med vilka frågor som man tycker är de viktigaste. Hela nio av tio frågor återfinns i båda listorna. Den ända fråga som skiljer sig åt mellan S-sympatisörer och allmänheten är att frågan om landets ekonomi som tar sig in på S-sympatisörernas topp-tio-lista, medan allmänheten har jämställdhet på motsvarande plats – plats tio. I övrigt är det alltså positioneringar och inte frågorna som skiljer sig åt.

De viktigaste politiska frågorna för Socialdemokraternas sympatisörer är sjukvård, äldreomsorg, skola och utbildning i den ordningen. I dessa tre frågor tycker mer än hälften att dessa är de allra viktigaste frågorna, något som de även tycker i signifikant högre grad än allmänheten i stort. De gäller även för frågorna miljö och klimat, sysselsättning, pensioner och socialförsäkringarna.

I motsats är frågorna om lag och ordning och invandring och integration inte lika viktiga för S-sympatisörer jämfört med vad de är för allmänheten i stort, även om de fortfarande är bland de tio viktigaste frågorna.

Diagram 3. Topp tio viktigaste frågorna för Socialdemokratiska sympatisörer och för allmänheten, av totalt 26 politiska frågor.

Vilket förtroende har partiledaren Stefan Löfven?

Drygt åtta av tio S-sympatisörer, 82 procent, svarar att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för Stefan Löfven. Bland allmänheten är det 36 procent, vilket såklart är lägre i jämförelse men det är också den partiledaren med högst förtroende bland allmänheten totalt sett (delad andraplats med Ulf Kristersson).

I jämförelse med de andra partiledarnas förtroende bland sina egna sympatisörer hör Löfven inte till de partiledare som hamnar i topp utan någonstans i mitten. Löfven har större förtroende bland sina egna än vad exempelvis Nyamko (L), Dadgostar (V) Bolund (MP) och Stenevi (MP) har, men exempelvis lägre än Kristersson (M), Åkesson (SD), Lööf (C) och Busch (KD) har.

Diagram 4. Andelen som svarat att de har mycket eller ganska högt förtroende för Stefan Löfven på en femgradig skala. 

Vilka andra partiledare har S-sympatisörer förtroende för? Den här frågan är intressant att ha i åtanke inför valet 2022. Dessutom ser vi att det har skett stora förändringar bland S-sympatisörer under den här mandatperioden.

Om vi kollar på vilka andra partiledare som S-sympatisörer har förtroende för hamnar Annie Lööf (C) på en förstaplats, följt av Per Bolund (MP) på en andraplats och Nooshi Dadgostar (V) på en tredjeplats. Fyra av tio S-sympatisörer svarar idag att de har förtroende för Annie Lööf (C), vilket är nära dubbelt så många som de som svarar att de har förtroende för Per Bolund (MP) eller Nooshi Dadgostar (V). Det är alltså fler S-sympatisörer som har förtroende för Annie Lööf än vad det är som har förtroende för Socialdemokraternas nuvarande regeringspartner dvs. Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Märta Stenevi, samt Vänsterpartiet och stödpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.

Om vi kollar närmre på hur förtroendet för Annie Lööf (C) har utvecklats hos S-sympatisörerna under mandatperioden ser vi att förtroendet för Annie Lööf har ökat signifikant. Förtroendet för henne har mellan januari 2019 i samband med att januariavtalet slöts och idag ökat från 20 till 40 procent, dvs. det har fördubblats. Det har med andra ord skett en stor förändring i synen på Centerpartiet och Annie Lööf hos Socialdemokratiska sympatisörer under valperioden hitintills. Vad som händer framöver återstår att se.

Diagram 5. Andelen som svarat att de har mycket eller ganska högt förtroende för följande partiledare på en femgradig skala bland S-sympatisörer. 

 

Går utvecklingen åt rätt eller fel håll?

På frågan om utvecklingen går åt rätt eller fel håll i vårt samhälle svara sex av tio (59%) sympatisörer till Socialdemokraterna att utvecklingen går åt rätt håll – högre än allmänheten i stort där 51 procent svarar att den går åt rätt håll. S-sympatisörer ställer sig till den skara av sympatisörer som ser något mer positivt på framtiden än de flesta andra, enbart Centerpartistiska och Miljöpartistiska sympatisörer anser att utvecklingen går åt rätt håll i högre grad.

 

 

Katarina Hajdu,
Research Executive

 

 

Om undersökningarna i inlägget:

För väljarbarometern har Novus intervjuat 2887 personer per telefon, SMS och post under tiden 1 – 28 februari 2021. Totalt söktes 7146 personer. Deltagarfrekvensen var 52%. Andelen osäkra väljare 6,5 procent.

Undersökningen om viktigaste fråga är genomförd 28 januari – 3 februari 2021 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1000 intervjuer genomförts.

Undersökningen om förtroende för partiledare genomfördes i Novus Sverigepanel med 1044 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 11 – 17 mars 2021. Deltagarfrekvensen var 59%.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: