Vad tycker svenskarna egentligen om kärnkraften?

Aftonbladet refererade till SOMs forskning kring svenskarnas syn på kärnkraften och konstaterade att en majoritet av svenskarna var för avvecklingen av kärnkraften och artikeln konstaterade att politiska förslag att bygga nytt eller driva vidare alltså var emot folkopinionen.

”Sedan Fukushimaolyckan 2011 har majoriteten varit för att avveckla kärnkraften.” står det i artikeln med referens till SOM-institutet och Ulrika Andersson intervjuas. Men om hon säger det eller inte är lite oklart, det är inte ett citat, det kanske bara är Aftonbladets slutsats av siffrorna?

(länk Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/2dmmzl/s-topparna-vill-bygga-nya-karnkraftverk-vi-riskerar-att-bli-ett-fatt )

Novus har sedan lång tid tillbaka undersökt frågan åt Analysgruppen. Den senaste undersökningen släpptes i november 2020 och den visade inte att en majoritet var för en avveckling av kärnkraften. Tvärtom faktiskt. Stödet för en avveckling var mycket lågt.

Senaste undersökningen är publicerad här:

https://www.analys.se/opinion/

Så hur är det egentligen? Är svenskar för avveckling eller är de för en fortsatt drift av kärnkraften? Den politiska sprängkraften är enorm pga det höga elpriset nu under vintern, men också den politiseringen det blivit i frågan. Så vad svenskarna tycker behöver redas ut.

Är det så att man inte kan jämföra olika undersökningar, eller är det så att SOMs undersökning är för gammal?

När jag jämför Novus och SOMs undersökning kan jag konstatera att SOM genom sin femskaliga svarsskala överdriver folkopinionen för en avveckling. Orsaken är främst att man summerar svarsalternativen på ett sätt som inte blir rättvisande, men frågorna är inte helt överensstämmande med verkligheten och sannolikt onödigt komplicerade. Trots det visar SOM:s undersökning visar på samma trend som Novus, att opinionen för kärnkraft ökar, samt att det inte är en majoritet som är för avveckling idag.

Se varför nedan

Om vi tittar på Novus undersökning först. Frågan vi ställer är denna:

Vilken är din personliga åsikt om den framtida användningen av kärnkraft som energikälla i Sverige? Ska vi…

  • Avveckla kärnkraften genom politiska beslut
  • Fortsätta använda de kärnkraftverk som idag finns, men inte bygga några nya reaktorer
  • Fortsätta använda kärnkraften och vid behov bygga nya reaktorer
  • Tveksam, vet ej

Så här är resultatet från november 2020

Solklart att en majoritet inte vill avveckla kärnkraften. Andelen som svarar avveckla är 16 % långt från över 50 % som krävs för en majoritet. Den största gruppen nästan 4 av 10 vill fortsätta använda och bygga ut vid behov. Men sedan uppger 3 av 10 att de vill fortsätta men inte bygga nytt. Skulle det inte kunna tolkas som man vill avveckla? Jämför med SOM undersökningen nedan.

Jag återkommer till det senare.

Frågorna är enkla och de flesta av er själv ganska lätt svara på den. Även om 14 % inte kan svara på frågan. Så har 86 % en åsikt i frågan. Osäkerheten är inte jättestor.

Säger SOM institutet att en majoritet är för en avveckling?

SOM frågar så här:

Vilken är din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla i Sverige?

  • avveckla kärnkraften snarast
  • avveckla kärnkraften men utnyttja de 10 reaktorer vi har tills de tjänat ut
  • använd kärnkraften och ersätt de nuvarande reaktorerna med som mest 10 nya reaktorer
  • använd kärnkraften och bygg flera reaktorer än nuvarande 10 i framtiden
  • ingen uppfattning / ej svar

Till att börja med, frågan är faktamässigt fel. Sverige har inte 10 reaktorer i drift, vi har idag 6 stycken. 2019 hade vi 7 st, 2020 hade vi 6. Ringhals 2 stängdes sista december 2019, och Ringhals 1 dec 2020 och man måste gå tillbaka till 2015 för att Sverige skall ha 10 reaktorer (om wikipedia har rätt).

Samtidigt undrar jag hur många som tänker på skillnaden mellan reaktorer och kärnkraftverk. Är man inte inne i frågan är det lätt att tänka att vi har 3 reaktorer och man tänker på att det är 2 kärnkraftverk, eller för den delen att en reaktor kan ha extremt olika effekt, så antal reaktorer är faktiskt inte ett relevant mått.

Så här ser SOMs resultat ut för 2018 och 2019

De har två ”avveckla” alternativ och två ”använd” alternativ. Dessa summeras alltså och de får en stark övervikt på ”avveckla” gruppen. Men den största gruppen där kan likställas vid de som i Novus undersökning inte svarar avveckla, utan att man skall använda kärnkraften vi har idag. Visst det leder till en avveckling någon gång i framtiden, SOM:s presentationer har rubriken också rubriken Kärnkraft som långsiktig energikälla när de summerar de två alternativen till att vara Avveckla. Så det är väl egentligen inte heller fel. Men det blir missvisande för de som läser detta.

MEN det blir lite mer intressant om vi jämför Novus och SOM:s svarsasalternativ som så här.

Jämför vi då SOM 2019 med Novus 2020 är resultaten ungefär detsamma, och det är rätt naturligt att summera på detta sätt. Ett snabbavveckla alternativ. Ett fortsätt använd men bygg inte ut = avveckla i i framtiden när den tjänat ut. Ett bygg nytt vid behov alternativ.

De ger ju då nästan samma resultat med den skillnaden att det är ett år emellan, men båda undersökningarna är innan vintern 2021 med väldigt höga elpriser och en ökad politisk diskussion kring kärnkraftens vara eller icke vara som också sammanfaller med att Ringhals 1 stängdes.

Att var femte respondent svarar att de inte vet tyder på att frågan upplevs som komplicerad. Men det betyder inte automatiskt man inte vet vad man tycker om kärnkraftens vara eller icke vara idag. Det ser snarare ut som frågeställningen i SOM undersökningen är för svår för många.

Jag kollade när jag skrev detta, och Sverige har alltså tre aktiva kärnkraftverk som tillsammans har 6 reaktorer igång idag. Sverige hade som mest 12 reaktorer i gång (fram till 1999).

Det är nog få som tror att kärnkraften skall vara för evigt. Jag har ingen undersökning idag kring detta som jag tänker på. Men att vilja ha kärnkraften idag betyder att den inte skall läggas ned nu, eller läggas ned på ett sätt som leder till fossilbaserad elförsörjning.

Nu är den undersökningen från 2018, det var ju ett tag sedan. SOM undersöker detta en gång om året och släpper det året efter. 2020 släppte de 2019 års data.

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1768/1768468_svensk-energiopinion-och-k–rnkraft—s–ren-holmberg.pdf

I SOM undersökningen är det inte heller längre en majoritet som vill avveckla kärnkraften, den minskade med 9 procentenheter mellan 2018 och 2019. Andelen som inte kan svara på frågan har också ökat från 20 till 23 %

https://www.gu.se/sites/default/files/2020-08/199-210%20S%C3%B6ren%20Holmberg%20-%20K%C3%A4rnkraft.pdf

Men SOM bör se över faktafelen, det är heller inte rätt att summera avveckla som man gör, den summeringen övertolkar opinionen för en snabbavveckling som ju Aftonbladet sannolikt hade som slutsats. Vem vet hur lång en reaktors livslängd är.

Till det var det rätt svårt att hitta SOMs 2019 undersökning det skulle inte förvåna mig om Aftonbladet tog 2018 års data och texten om en majoritet faktiskt bara är ett missförstånd, 2018 tyckte nämligen 52 % av svenskarna enligt SOM att man skulle “avveckla”. Det var nämligen lättare att hitta 2018 än 2019, länkarna till 2019 var trasiga.

Även Sören Holmberg påpekar vändningen i kärnkraftsfrågan, tyvärr krävs lite letande för att hitta det:

”I två av mätningarna där ordet långsiktigt inte explicit nämns uppvisar undersökningen 2019 för första gången sedan Fukushima en svag övervikt för de kärnkraftspositiva svarsalternativen (se figur 2)”

https://www.gu.se/sites/default/files/2020-08/199-210%20S%C3%B6ren%20Holmberg%20-%20K%C3%A4rnkraft.pdf

Att vi sedan dess haft en kall vinter och elpriset har skjutit i höjden talar än mer för minskad opinion att avveckla kärnkraften nu. Tidsperspektivet är mycket viktigt att ha med här.  Det är inget religiöst att fortsätta använda kärnkraften för de flesta. En majoritet av svenska folket är garanterat öppen för andra energislag om och när de finns. Men lägg in denna diskussion tillsammans med klimathotet nu. Den globala uppvärmningen spå grund av växthuseffekten. Att man riskerar att lämna kärnkraften för att gå över till fossil

Det handlar alltså inte om ”så man frågar får man svar” utan det är snarare så att man måste tolka svaren och vissa frågeställningar är svårare att svara på än andra, och kan också innehålla faktafel.

Man bör inte räkna med att respondenterna vet hur många reaktorer vi har i Sverige och skillnaden mellan reaktorer och kraftverk. Blir frågan för komplicerad blir svaren därefter.

Men i detta fall är det största problemet att SOM:s summering övertolkas eftersom många inte läser det som också skrivs. Att deras summering är utifrån Kärnkraft som långsiktig energikälla. Något som nog är svårt att förhålla sig till för någon. Var är långsiktigt? Skall en energikälla vara långsiktig? Jag tror inte ens de som vill bygga ut kärnkraften idag anser att utbyggnaden är långsiktig utan under tiden till vi har något som är bättre.

Man måste förstå att kärnkraften nu ställs mot ett klimathot. Den globala uppvärmningen som ju accelereras av CO2 som släpps ut i atmosfären från till exempel gas och kolkraftverk. Allt fler köper elbilar och blir mer elberoende i miljöns namn. Men om elektriciteten kommer med ökat CO2 utsläpp gör man det värre. Kärnkraften representerar sannolikt för många ett driftsäkert klimatneutralt alternativ idag. Allt fokus på kol, olja och gas har alltså gjort kärnkraften miljövänlig idag. Men det är för de flesta inget religiöst bakom utan snarare att de inte vill kasta bort en klimatvänlig energikälla och ersätta med elbrist alternativt CO2 el.

Sedan betyder inte det att kärnkraften är miljövänlig. Men nu är fokus på en akut klimatkris. Då kommer miljön på andra plats bakom klimatförändringen.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: