Hållbarhetskommunikation – mer än ord

Adam Bergsveen, hållbarhetskonsult och har jobbat med kommunikation och hållbarhet de senaste 25 åren inom näringslivet, civilsamhället och politiken – delar sina tankar kring hållbarhetskommunikation.

För att säkerställa en långsiktig lönsamhet måste företag idag arbeta med hållbar affärsutveckling. En viktig del i detta, som ofta hamnar lite i skymundan, är hållbarhetskommunikationen.

Hållbarhetskommunikation är inte en sidouppgift – det är en central del i ett modernt företag, särskilt i ljuset av strängare EU-lagstiftning som Green Deal och det föreslagna Green Claims-direktivet. Båda dessa lagar syftar i grunden till att bekämpa en ökande greenwashing och kräver att företagens miljöpåståenden är vetenskapligt baserade och verifierbara. Med tanke på att en undersökning från Novus visar att 53% av svenskarna anser att företag vilseleder i sina miljöpåståenden kan man konstatera att det behövs förändring och lagstiftning.

Så hur kan man då kommunicera hållbarhetsarbete utan att hamna i greenwashing? Effektiv hållbarhetskommunikation är inte bara informativ, utan också en central del av ett företags affärsutveckling och varumärkesbyggande. För att vara trovärdig måste hållbarhetskommunikationen också vara djupt rotad i ett företags strategi och visa på ett genuint engagemang i hållbarhetsfrågor. Det räcker alltså inte med tomma ord utan företag måste kunna visa på konkreta handlingar och resultat.

Exempelvis, klädföretagen ASKET och Houdini visar på engagerande och pedagogiska sätt att kommunicera hållbarhet. ASKETs “impact receipts” och Houdinis #LiveLargeWithLess-kampanj på olika sätt belyser de båda företagens miljömässiga ansvar konkret och affärsnära.

Man kan sammanfatta framgångsrik hållbarhetskommunikation i fem nyckelkomponenter:

Transparens: Det är viktigt att företag är öppna och ärliga i sin hållbarhetskommunikation. Det inkluderar att dela både framgångar och utmaningar. Ett sätt att uppnå det är att publicera årliga hållbarhetsrapporter som är tillgängliga och förståeliga för alla intressenter.

Pedagogik: Genom att utbilda och engagera styrelse, anställda, kunder och partners i hållbarhetsfrågor, skapas en kultur som präglas av ansvar och innovation. Detta kräver ett långsiktigt arbete och engagemang.

Storytelling: Effektiv storytelling kan levandegöra hållbarhetsarbetet och göra det mer engagerande.

Harvard Business Review beskriver hur detta görs väl:

“When your organization needs to make a big change, stories will help you convey not only why it needs to transform but also what the future will look like in specific, vivid terms. /…/ There are four key steps: Understand your story so well that you can describe it in simple terms; honor the past; articulate a mandate for change; and lay out a rigorous and optimistic path forward. Let’s explore each of them in turn.”

Integration: Hållbarhetskommunikation måste vara en integrerad del av företagets affärsstrategier och modeller. Det är även viktigt att sammanfläta hållbarhetskommunikationen med andra kommunikationsformer som marknadskommunikation, internkommunikation och employer branding.

Mer än ord: Det är avgörande att företaget inte bara kommunicerar sina hållbarhetsmål och strategier, utan också löpande visar konkreta resultat.

Sammanfattningsvis är hållbar affärsutveckling och hållbarhetskommunikation dynamiska processer som kräver kontinuerlig uppdatering och anpassning till världens förändringar. Genom att anta en transparent, pedagogisk och berättande ansats kan företag inte bara uppfylla juridiska krav utan även bygga starka varumärken och skapa långsiktiga relationer med sina kunder och andra intressenter. Det finns alltså mycket att vinna, på flera plan, med att undvika att hållbarhetskommunikationen hamnar i skymundan.

/ Adam Bergsveen, senior hållbarhetskonsult
Transformity

 

Varje månad bjuder vi på kunskap, fakta och rapporter inom området varumärke och kommunikation i form av Novus Varumärkesbrev. Vill du ta del av det? Prenumerera här.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: