Det egentliga syftet med en medarbetarundersökning – om priset för ett ärligt svar

När undersökningar och statistik debatteras upprepas ofta klyschan ’Som man frågar får man svar’. Givetvis ligger det mycket i det. En illa formulerad fråga, eller en problematisk struktur i ett frågebatteri, påverkar den svarandes tolkning och därmed svaren som ges.

Andra faktorer som har inverkan på kvaliteten på en undersökning är bland annat urval, metod, bortfall eller om de som deltar oroar sig för att deras svar kan komma i orätta händer. Den sistnämnda fallgropen aktualiserades den 16 maj då Ekot i Sveriges Radio rapporterade om en medarbetarundersökning som genomförts inom Polismyndigheten. Syftet var att ta tempen på organisationens arbetsmiljö. Frågorna handlade om den närmaste chefen, klimatet på arbetsplatsen och arbetsbelastningen.

Medarbetarundersökningar är något som många organisationer genomför regelbundet för att fånga och vidta åtgärder mot eventuella problem. Det är ett kraftfullt verktyg för att långsiktigt säkerställa att organisationens olika delar mår bra och fungerar väl. Problemet i Polismyndighetens fall var att de ifyllda enkäterna skulle mailas till den närmaste chefen. Därmed var respondenternas anonymitet satt ur spel.

En anonym anställd inom myndigheten säger till Ekots reporter ”Jag reagerade väldigt starkt på det där. För chefen sa så här: ”När ni har fyllt i det här, då skickar ni det till mig.” Jaha! Vad händer då? Då fyller ju ingen i gult och rött, utan alla fyller i grönt – för de vill ha högre lön.”

Om sanningsenliga svar kan få negativa konsekvenser för individen som svarar, finns det då något värde i dem? Svaret är ett entydigt nej. Om det finns en risk med att ge ärliga svar blir svaren mer eller mindre tillrättalagda (beroende på graden av missnöje/frustration/uppgivenhet). En medarbetarundersökning utan anonymitet framstår mer som ett spel för gallerierna snarare än ett genuint försök att förstå hur medarbetarna ser på arbetsmiljö och ledarskap inom myndigheten. Man får därmed inget underlag för förbättringar inom verksamheten. Frågan är om det är rätt väg att gå när många poliser lämnar yrket och det är svårt att fylla platserna på polisutbildningen?

Undersökningar som genomförs på ett problematiskt sätt förekommer givetvis inte bara inom Polismyndigheten. Det är dock ett aktuellt exempel som tydligt visar på farorna med utebliven anonymitet.

 

Kajsa Bergvall

Undersökningskonsult

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: