Mer accepterat att dricka på vardagar

Vardagsindex är IQs årliga undersökning om svenskarnas attityd till att dricka på vardagar. Årets undersökning visar på den mest tillåtande attityden till vardagsdrickande sedan undersökningen startade 2015.

Om vardagsindex
IQs Vardagsindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till så kallat vardagsdrickande. Indexet skapas från svaren på fem frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i olika vardagssituationer. Vardagsindex mäts på en skala från 0 till 100. Ju högre indexvärde, desto mer återhållsam är attityden. Om alla svarade ”helt fel” på alla frågor skulle indexvärdet bli 100. Och om alla svarade ”helt rätt” skulle det bli 0.

Alltmer tillåtande attityd
Årets indexvärde är det lägsta som har uppmätts sedan mätningen startades 2015. Vilket tyder på att svenskarnas attityder till vardagsdrickande har blivit mer tillåtande.Från 2016 till 2020 har indexvärdet varit relativt stabilt med mindre skiftningar mellan åren. Sett över tid syns större förändringar. Mellan 2015 och 2021 sjönk indexvärdet från 58,6 till 53,3, en minskning med 5,3. Även jämfört med föregående år syns en större förändring än tidigare då indexvärdet har gått ned med 2,7 enheter.

Ta ett glas på stan
Den fråga vi ser störst attitydförändring i över tid, sett till andelen som tycker att det är rätt, är
att träffa vänner ”på stan” en vardag och ta ett eller två glas vin eller öl. Där har andelen ökat från 40 procent 2015 till 50 procent 2021. Det syns även en tydlig skillnad jämfört med 2020 då endast 44 procent ansåg att det är rätt.

Vardagsindex har tagits fram sedan 2015. Frågorna ställs till personer som är 16 år och äldre. Undersökningen genomförs av Novus på uppdrag av IQ. Årets resultat är baserat på 4 020 intervjuer under perioden 15 – 31 maj.

Hela rapporten Vardagsindex 2021 finns på IQs hemsida.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: