Enkätundersökning om utsatthet för arbetsrelaterad stress

Vi frågar dig om du vill svara på enkätundersökning som genomförs av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Myndigheten för Arbetsmiljökunskap har ett regeringsuppdrag om att inhämta och sammanställa kunskap om samband mellan vissa gruppers utsatthet och arbetsrelaterad stress. Uppdraget ska ha särskilt fokus på kunskap om arbetsmiljö och vilken betydelse etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning kan ha för individens hälsa. Uppdraget ska bidra till god och jämlik hälsa genom att myndigheten sprider kunskapssammanställningen och eventuellt även lämnar förslag på evidensbaserade rekommendationer för att minska utsattheten för arbetsrelaterad stress.

Vad innebär det att medverka?

Studien vänder sig till individer över 18 år som har arbete som sin huvudsakliga sysselsättning. Du kommer få svara på olika påståenden som handlar om din erfarenhet från din arbetsplats och din arbetsmiljö, men också om hur du generellt uppfattar det svenska arbetslivet och diskriminering i arbetslivet. Du kommer även få svara på bakgrundsfrågor om dig själv som exempelvis kön, ålder, inom vilken arbetsmarknadssektor du arbetar och hur du identifierar dig själv med avseende på etnisk tillhörighet och religion.

– Medverkan tar ca 15 minuter.
– Deltagande sker helt avidentifierat. Inga uppgifter kommer att inhämtas som gör att man kan knyta ett svar till en enskild person och det enkätsystem vi använder oss av för datainsamlingen samlar inte in någon information om IP-adress eller liknande som riskerar din anonymitet och integritet. Svaren bearbetas och presenteras på gruppnivå.
– Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att ange skäl. Det gör du i så fall genom att avbryta besvarandet av enkäten och stänga ner webbläsarfönstret.

Vad händer med informationen?

Dina svar har samlats in helt avidentifierat, det finns inget namn eller kontaktuppgifter sparat tillsammans med dina svar på undersökningen. Därefter kommer alla intervjuer bearbetas med statistikprogram på gruppnivå och hanteras av Myndigheten för Arbetsmiljökunskap som är ansvarig för att hantera dessa uppgifter. Novus ansvarar för att den data Myndigheten för Arbetsmiljökunskap får ta del av är helt avidentifierade, dvs. där inga enskilda individer kan identifieras och därigenom beskrivs i resultatredovisningen.

Vill du ha ytterligare information eller få information om resultatet, kan du kontakta ansvariga forskare (se nedan).

Med vänliga hälsningar,

Docent och leg psykolog Martin Wolgast (martin.wolgast@psy.lu.se)
Fil Dr och leg. Psykolog Sima Nurali Wolgast (sima.wolgast@psy.lu.se)

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: