Vad tycker väljarna?

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast samt vilket politiskt parti som anses vara bäst i dessa sakfrågor.

Vi sammanställer även årligen hur partiernas väljare ser ut och tänker.

Februari 2023

Viktigaste politiska frågan mars 2023

Ladda ned rapporten här: Novus Viktigaste Frågan Mars 2023 Rapport

Viktigaste politiska frågan

Novus undersöker återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast.

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas vilka frågor som enligt svenska folket är de viktigaste politiska sakfrågorna.

Frågan som ställdes var: ”Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?”.

Kommentar

Klimatfrågan tappar statistiskt säkerställt jämfört med föregående undersökning i november 2022, även Äldreomsorgen tappar säkerställt. Försvarsfrågan är den fråga som ökar säkerställt. Osäkerheten kring NATO frågan med allt som ligger bakom den och Turkiets reaktioner är sannolikt orsaken till uppgången i viktighet för frågan. Vi har tidigare sett att NATO ansökan hos många sett försvarsfrågan som mer eller mindre löst. Men nu är det inte lika säkert längre till det kan det också vara fler som inser att även med ett NATO medlemskap så måste man ha ett starkt försvar. Uppenbart kan tyckas, men det är inte riktigt så som frågan hanterats i debatten och genom att lösa ansökan till NATO innan valet fick man bort den från den politiska agendan, och med det också i väljarnas prioritering av politiska frågor. För denna prioritering är i mångt och mycket en spegel av vad som diskuteras och prioriteras i det offentliga rummet.

I toppen är det samma frågor som vi är vana att se. Sjukvården, Lag och ordning, skola och energipolitiken. Värt att notera att invandring och integrationsfrågan har gått ned. Att Sverige i princip har stängt gränserna är väl en dödförklaring även om det skett sedan lång tid tillbaka, men att det då också tonats ned i retoriken. Att SD nu är del av regeringsunderlaget kan mycket väl påverkat lite ytterligare där. Sen är det inga stora förändringar, men något att följa framåt tänker jag.

Torbjörn Sjöström

VD Novus

Sammanfattning

Svenskarnas viktigaste politiska fråga fortsätter att vara sjukvårdsfrågan (57%), följt av lag och ordning (51%). Den tredje viktigaste frågan fortsätter även att vara skola och utbildning (44%). Energipolitiken åker upp igen nu till en fjärdeplats (43%). Invandring/integration (42%) åker därmed ned till en femteplats. När det kommer till frågan om miljö och klimat har vi delat upp dessa politiska frågor i två så respondenterna har fått ta ställning till klimatet för sig och miljö för sig. Klimatet (31%) hamnar på en åttondeplats – en signifikant minskning jämfört med föregående mätning på 11 procentenheter, och miljö (27%) åker ned till en tiondeplats.

Landets ekonomi åker upp ett steg (37%) till en sjätteplats men äldreomsorgen (28%) minskar signifikant med 6 procentenheter och hamnar på en niondeplats. Försvaret (32%) åker upp i placering med en signifikant ökning på 7 procentenheter och hamnar då på en sjundeplats.

Nedan visas de topp tio viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket.

Tabell 1. Det är möjligt att välja hur många frågor man vill, så procentsatserna skall läsas tex så här: 57 % av svenska folket anser att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna. Fetmarkerade siffor är signifikanta förändringar jämfört med föregående undersökning.
*Miljö och klimat mättes tidigare som en fråga, från och med november 2022 delades frågan upp i två.

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här: Novus Viktigaste Frågan Mars 2023 Rapport

Enbart förstaval

Om man enbart ser till väljarnas förstaval så ligger lag och ordning (15%), sjukvård (12%) samt landets ekonomi (10%) på första, andra respektive tredjeplats. Invandring/integration (9%) följer dessa tre och sedan skola och utbildning (9%) samt klimatet (9%), alla tre med samma placering. Följt av energipolitik (7%), försvaret (4%) och fördelningspolitiken (4%). Pensioner (3%) avrundar svenskarnas allra viktigaste frågor.

Socialdemokratiska sympatisörer anser att sjukvårdsfrågan (20%) är den viktigaste frågan i signifikant högre utsträckning än allmänheten i stort, därefter skola och utbildning samt klimatet på samma placering (12%). Sverigedemokraternas sympatisörer tycker i sin tur att invandring och integrationsfrågan (34%) samt lag och ordning (25%) är de viktigaste frågorna i signifikant högre utsträckning, även Moderaternas sympatisörer svarar lag och ordning (27%) men även landets ekonomi (25%).

Tabell 2. Visar de tio frågor som störst andel tycker är allra viktigast på totalnivå, fördelat på partisympati. Grönmarkerad cell betyder signifikant högre än totalen och rödmarkerad cell betyder signifikant lägre än totalen.

För historisk utveckling av de olika sakfrågorna se rapporten som kan laddas ned här: Novus Viktigaste Frågan Mars 2023 Rapport

Undersökningen är genomförd på 1034 intervjuer under perioden 16 – 22 februari 2023 i åldersgruppen 18–79 år mot ett slumpmässigt individurval av svenska folket. Undersökningen ger därför en god bild av vad svenska folket i undersökt åldersgrupp tycker i frågan. Ett slumpmässigt urval av befolkningen innebär att vi kan ange felmarginaler och statistiskt säkerställda förändringar. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: