Vad tycker väljarna?

November 2022

Bästa parti i politiska sakfrågor november 2022

Vilket parti anses vara bäst i olika politiska sakfrågor?

Ladda ned Novus rapport här: Novus Rapport – Bästa parti november 2022

Uppdaterad november 2022

Novus undersöker återkommande vilket politiskt parti som anses vara bäst i olika sakfrågor.

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas vilket parti som enligt det svenska folket äger de 10 viktigaste politiska sakfrågorna.

Kommentar

Först är det viktigt att påpeka att vi nu har delat upp klimat och miljö. Tidigare sedan denna undersökning påbörjades för över 15 år sedan har klimat och miljö varit ett alternativ. Vi har sedan i analysen och referenserna till detta svar skiljt på de två. Denna är bara en av alla undersökningar vi gör kring politik och samhälle och det är en balansgång mellan när man skall ändra en historisk tidsserie.

Men vi har också noterat att svenska folket nu klart ser skillnad på miljö och klimatfrågan. Något vi har refererat till i många rapporter under åren på olika sätt. Nu var det dags att dela upp dessa. Det man ser då är att klimatfrågan är markant viktigare än miljöfrågan. Läs mer om detta i Novus rapport om viktigaste politiska frågan.

Intressant nog är det ingen skillnad i vilket parti man anser är bäst på klimat och miljö. MP anses vara det parti som är bäst både på miljö och klimat.  Inte ens kring vem som anses vara näst bäst parti i klimat och miljö, där S har en andraplats på båda. En förklaring till detta kan mycket väl vara diskussionen kring att regeringen inte tror sig kunna nå noll procent målet som Sverige satt. Precis innan valet ansågs M, S och SD alla vara lika bra på miljö och klimatfrågan.

Så det var inte helt solklart att dela upp frågan utifrån sakfrågeägarskap.

SD anses fortfarande ha bäst politik i lag och ordning, men tappar över lag i sakfrågeägarskap som kan ses på sista sidan i rapporten. I just lag och ordning är det mycket jämnt mellan, SD, S och M kring vilket parti som anses vara bäst.

Det är faktiskt inga partier som vunnit eller tappat en fråga jämfört med innan valet. Det sker förändringar under ytan, men i stort är det samma positioner nu som innan valet.

Torbjörn Sjöström

VD Novus

Sammanfattning

De tre viktigaste sakpolitiska frågorna för svenska folket just nu är sjukvården, lag och ordning samt skola och utbildning. Energifrågan halkar i denna mätning ner från en tredjeplats till en sjätteplats och pensionsfrågan försvinner helt från topp tio listan när miljö- och klimatfrågan delats upp i två. Socialdemokraterna anses fortfarande ha bäst politik i flest antal frågor (fyra stycken). Sverigedemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet anses ha bäst politik i två frågor vardera.

Resultat

Fråga: Vilket parti tycker du har bäst politik i nedanstående politiska frågor?

Tabell 1. *Miljö och klimat mättes tidigare som en fråga, från och med november 2022 delades frågan upp i två.

 

Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna ha bäst politik i flest antal frågor, sjukvården, skola och utbildning, landets ekonomi och äldreomsorg. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet anses ha bäst politik i två frågor vardera. Sverigedemokraterna ”äger” frågan om lag och ordning samt invandrings- och integrationsfrågan. Moderaterna anses precis som tidigare ha bäst politik när det gäller frågan om energi och de har också tagit ägarskap över frågan om försvaret från Socialdemokraterna. Miljöpartiet anses ha bäst politik i frågan om klimat samt miljö.

Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan.

 

I tabellen nedan redovisas partiernas resultat för varje politisk fråga. De frågorna som är redovisade i tabellen är de tio politiska frågor som väljarna anser vara de viktigaste.

Tabell 2. Sakfrågorna i tabellen är sorterade i den ordning svenska folket prioriterar frågorna.

 

Om vi ser på bästa parti nedbrutet på parti i tabell 2 ser vi hur svaren fördelar sig mellan partierna.

I svenskarnas viktigaste sakpolitiska fråga, sjukvården, anses Socialdemokraterna (25%) ha bäst politik följt av Kristdemokraterna (14%). I frågan om lag och ordning anses Sverigedemokraterna (23%) ha bäst politik, tätt följt av Moderaterna (22%), men även Socialdemokraterna (21%) ligger inte långt efter. I den tredje viktigaste frågan, frågan om skola och utbildning anses Socialdemokraterna (22%) föra den bästa politiken – näst bäst politik anses Liberalerna (18%).

 

Enligt våra studier byggs väljarstödet upp enligt följande: Det börjar med förtroende, har man förtroende för partiföreträdarna blir politiken intressant och värd att titta på. Har man inte förtroende så är det inte troligt att politiken man för fram kommer att genomföras. Litar man inte på partiföreträdarna blir politiken ointressant. Litar man på dem blir politiken värd att titta på. Anser man sedan att politiken är bra så kan man tänka sig att rösta på partiet. Är ett parti starkt i de politiska sakfrågorna kommer det också synas i väljarbarometern.

 

Socialdemokraterna anses föra bäst, eller näst bäst politik i nästan samtliga av de tio viktigaste frågorna, förutom en, frågan om lag och ordning. Socialdemokraterna äger fyra av de tio viktigaste frågorna och anses föra näst bäst politik i ytterligare fem frågor. Moderaterna äger två frågor och anses föra näst bäst politik i två. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet äger två frågor var. Kristdemokraterna anses föra näst bäst politik i två frågor, Liberalerna i en fråga. Centerpartiet och Vänsterpartiet varken äger, eller anses föra näst bäst politik i någon fråga.

Ladda ned Novus rapport här: Novus Rapport – Bästa parti november 2022

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat, något som visar sig stämma rätt bra med nivån på partisympati. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Undersökningen är genomförd den 17 – 23 november 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och av 1959 sökta besvarade 1019 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen blev därmed 52%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: