Hur påverkar digitaliseringen oss som individer?

digitalisering_header_webb

Hur påverkar digitaliseringen oss som individer?

Digitaliseringen påverkar i allt snabbare takt i stort sett alla typer av verksamheter. Det här är något som kan leda till omvälvande förändringar för de anställda. För att belysa individens perspektiv i denna förändring anordnade Novus i slutet av september ett spännande interaktivt seminarium om digitaliseringens påverkan på individer i privatlivet och i arbetslivet. Till grund för seminariet låg en undersökning som Novus genomfört bland allmänheten och yrkesverksamma – en undersökning som handlade om digital mognad och synen på hur digitaliseringen påverkar mig som individ i vardagslivet och på jobbet.


En av slutsatserna är att många människor anser sig vara digitala i termer av att nyttja den digitala tekniken på ett genomgripande sätt i privatlivet:

– En majoritet anser att den påverkan digitaliseringen har på privatlivet är positiv, men samtidigt anger varannan person att man upplever en stress över den digitalisering som sker i samhället idag. Värt att notera är att det är kvinnorna som i störst utsträckning ger uttryck för denna stress, säger Helena Björck, konsult på Novus.

När det gäller arbetslivet diskuterades utvecklingen utifrån en värdekedja för förändring: FÖRSTÅ-VILL-KAN-GÖR-LÄR. Det första steget i kedjan handlar om att de anställda måste förstå varför förändringen sker. Därför frågande vi yrkesverksamma om man upplever att det finns en god förståelse för hur digitaliseringen i framtiden kommer att påverka arbetsplatsen.

– Fyra av tio angav att så inte är fallet eller att de inte vet. Det finns också ett samband mellan förståelse och stress – ju mindre förståelse, desto större stress över vilka effekter digitaliseringen kan medföra, säger Per Fernström, konsult på Novus.

Vi mätte också förtroendet för ledningens förmåga att hantera de utmaningar som digitaliseringen medför, och om det finns tydliga mål för vart digitaliseringen skall ta verksamheten. Tyvärr ser vi att det i väldigt många verksamheter saknas både förtroende och mål:

– Det är inte utan att man undrar hur man lyckas bedriva ett effektivt digitaliseringsarbete när bara tre av tio anställda har förtroendet för ledningen i dessa frågor, och när färre än så anger att det finns tydliga mål, säger Per Fernström.

Undersökningen visar också att 8 av 10 anser att den kompetensprofil man har är attraktiv för arbetsgivaren oavsett digitalisering eller ej. Den kan till och med bli mer attraktiv vid ökad digitalisering. Vi ser också att relativt få är oroliga för sitt arbete:

– Är det rimligt att bara en av tio känner oro för att digitaliseringen kan leda till att ens arbete försvinner? Deltagarna på seminariet fick gissa och deras gissningar låg högre, d v s att fler borde känna en oro. Och kanske är det så att många anställda inte är varse vad digitaliseringen kan ge för effekt på ens anställning, säger Per Fernström.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att höra mer om själva undersökningen eller om ni själva är intresserade av att genomföra en ”digital nollmätning” bland era anställda.

Seminariet hölls i samarbete med Åsa Lundell, Trendily och Lena Pehrs, Business Design Studio som löpande tecknade en illustrerande bild av diskussionen med seminariedeltagarna.

Per Fernström, per.fernstrom@novus.se
Helena Björck, helena.bjorck@novus.se

1_teckning-fra%cc%8an-seminariet-hela-bilden_webb

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: