Bolagsstämma i Novus Group International AB avhölls den 25 april 2023 kl 10

Följande beslut togs vid stämman: 

 1. Stämman beslutade att fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 2. Stämman beslutade om att fastställa föreslagna dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
 3. Stämman beslutade om att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
 4. Stämman beslutade om att fastställa föreslagen ersättning för styrelsen på totalt 15 833 kr/mån varav 12 500kr/mån för ledamoten och för styrelseordförande 3 333 kr/mån.
  Stämman beslutade om att revisorsarvoden fortsätter enligt löpande räkning.
  Stämman informerades också om konsultavtalet mellan styrelseordförandes bolag Malila media och Novus kring arbete som inte rör styrelsearbetet utan kundskapande och affärsutveckling på 45 000 kr/mån. 
 5. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes: Jan Scherman, Kristin Sjöström, Torbjörn Sjöström
  Som ny styrelseledamot valdes Viktoria Bergman. 
Novus styrelse vid bolagsstämman den 25 april. Från vänster vd Torbjörn Sjöström med styrelseledamöter Kristin Sjöström, Viktoria Bergman och Jan Scherman.

Novus styrelse vid bolagsstämman den 25 april. Från vänster vd Torbjörn Sjöström med styrelseledamöter Kristin Sjöström, Viktoria Bergman och Jan Scherman.

Viktoria Bergman vald till ny styrelseledamot 

Viktoria Bergman har en bred erfarenhet av bolagsstyrning, hållbarhetsfrågor, kommunikation, marknad-, affärs- och produktutveckling från ledande positioner i globala bolag i flertalet industrier. Hon är idag verksam i olika styrelser. Tidigare roller inkluderar bland annat Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör på E.ON, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör inom Trelleborgkoncernen, olika positioner i Falcon Bryggerier/Unilever och Cerealiakoncernen. 

– I dag är det viktigare än någonsin att förstå sin omvärld och att basera sina beslut på insikt och kunskap. Det ska bli spännande att kliva in i Novus, Sveriges mest kända undersökningsföretag och ett välmeriterat kunskapsnav för näringsliv och samhälle, säger hon. 

Viktoria Bergman har listats såväl bland topp 25 hållbarhetsprofiler för styrelser liksom rankats som en av Sveriges Superkommunikatörer. Hon utbildade sig vid Berghs School of Communications och har också läst Communication Executive Program vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Ny styrelseledamot Viktoria Bergman

Viktoria Bergman valdes till ny styrelseledamot i Novus.

VD rapport av årsredovisning enligt följande:  

Novus är ett undersökningsföretag. Det betyder att vi genom undersökningar ger faktabaserad kunskap kring mänskligt beteende.  

En undersökning är en process för att få kunskap. Det handlar om att värdera den fakta och kunskap man redan har och utifrån det få ny kunskap. 

Novus har fyra delar till vårt förfogande 

Befintliga fakta, statistik, fakta från tidigare undersökningar 

Befintlig kunskap kring mänskligt beteende, tex från tidigare undersökningar 

Nya fakta, där vi genom slumpmässiga sannolikhetsurval kan ge en bild av vad hela gruppen man försöker förstå, gör, tycker och tänker. Detta är statistikinsamlingen som ofta felaktigt kallas en undersökning. Tillförlitlig fakta är en viktig del i en undersökning. Men det måste vara tillförlitlig fakta. Det enda sättet att få fram det utan att fråga alla är via slumpmässiga urval. Det finns idag inga metoder för att göra på något annat sätt. 

Ett aktuellt exempel där Novus ”bara” levererat fakta är antal katter som finns i Sverige. När det är lag på att registrera sin katt så utgår jordbruksverket från Novus undersökning som genomförts på uppdrag av bl.a. ett försäkringsbolag kring hur många katter och hundar som finns i Sverige. Novus fakta är det myndigheten utgår från när de tittar på registreringsgraden bland kattägare. En myndighet använder alltså privata företaget Novus fakta som mål. Inte någon annan offentlig statistik, för det finns inte kring antal katter i Sverige, den enda fakta som finns är Novus fakta. 

Ny kunskap, där vi värderar den nya fakta vi tagit fram tillsammans med befintlig fakta och kunskap. Här har vi också möjlighet att skaffa ytterligare kunskap genom s.k. kvalitativa metoder som djupintervjuer och fokusgrupper. 

Alla dessa delar sammantaget ger den kunskap som undersökningen är designad att ge förståelse kring. 

All fakta är inte heller lika mycket värd även om den är korrekt. Det gäller att sortera bort fakta som inte är relevant också. Det är en del i analysprocessen som Novus genomför i sina undersökningar. 

Kortfattat: 

Novus levererar faktabaserad kunskap om mänskligt beteende 

Några exempel på produkter som Novus har levererat under åren: 

NATO 

Nato kräver att det finns ett folkligt stöd för att man skall få sin ansökan godkänd. Det behövs ingen folkomröstning, men det är viktigt för politikerna att veta att folkviljan finns. Där är Novus undersökningar helt avgörande och har spelat en direkt roll. 

Dagliga väljarbarometrar  

Inför valet som publicerades i SVT. SVT ville vara säkra på att de hela tiden hade en aktuell bild av väljaropinionen. Man var rädd att man annars inte skulle vara säker på vad som hände utan behövde konstant ha en aktuell korrekt bild av väljaropinionen. Denna publicerades dagligen på SVT:s hemsida. De förändringar som Novus dagliga väljarbarometer publicerad i SVT var först att visa, tex att SD var näst största parti samt att C vann väljare pga Lööf var tilltänkt offer för Almedalsmördaren var saker som höll sig ända in till valdagen. Den höga väljarrörligheten och de väljarförändringar som skedde under valspurten följdes av Novus dagliga väljarbarometer. Novus väljarbarometer visade återigen en mycket god bild av väljarnas syn på partierna inför valhelgen. Vi gjorde också en viktig poäng av att inte förutsäga framtiden, utan visa nuläget. För att inte riskera att påverka valutgången genom att undersöka under helgen eller ge en felaktig bild av att det var en framtidsförutsägelse. Väljarbarometern är ingen prognos. Ca 4 % av väljarna ändrade sig även detta val under helgen. Väljarrörligheten är extremt hög, mycket på grund av det låga förtroendet svenskarna har för partierna och dess företrädare, samt den osäkerhet man upplever kring framtiden. 

Livsmedelsbarometern 

Novus livsmedelsbarometer ger värdefull kunskap till alla aktörer som agerar inom bl.a. dagligvaruhandeln och matindustrin. Livsmedelsbarometern ger förståelse kring svenskarnas syn på kost och köpvanor, och är en produkt Novus levererat i flera år. 

Novus Effektintyg 

En helt ny produkt som är baserad på Sveriges Annonsörers effektdefinitioner och effektcertifiering. Genom Novus Effektintyg kan reklamköpare få ett kvitto på deras medie- och PR investeringar, och ger ett intyg kring den effekt man fått. 

WAPOR 75 år konferens 

Torbjörn Sjöström presenterade Novus Coronastatus på WAPORs 75-årsjubileum och konferens i Dubai. Novus Coronastatus var en unik fakta- och kunskapskälla kring pandemin där Novus dagen efter pandemin bröt ut kunde ge korrekt information om hur många som var sjuka, inte bara de som Sverige (i brist på tester) valde att testa. Novus undersökningar användes som faktakälla av myndigheter när vi valde att presentera dessa undersökningar helt gratis och publikt dagligen. Man kunde snabbt få en bild av att de som blev sjuka inte var så sjuka som man trodde initialt. Att offentlig statistik kraftigt överskattade dödligheten pga brist på bra teststrategi och beredskap. Att oron bland svenskarna var låg och solidariteten hög. Men Coronastatus blev också ett bra valideringsverktyg i efterhand. När offentlig statistik till slut blev tillgänglig kunde dessa matchas mot Novus undersökningar som gjorts några månader innan och all data som kunde valideras mot tillförlitlig statistik från myndigheter som kom långt senare var inom felmarginalen. Novus coronastatus var ett mycket bra bevis på Novus tillförlitlighet i metoderna. Den visade också att  andra saker som Novus Coronastatus rapporterat om, tex långtids covid också stämmer. Torbjörn Sjöström presenterade Coronastatus på WAPORs konferens tillsammans med forskare från alla stora universitet, exempelvis Harvard, och en del undersökningsföretag.  

Made in Sweden 

För att kunna leverera kunskap kring mänskligt beteende behöver man förstå människor och deras kultur. Man måste också kunna förstå marknaden man agerar i. Novus är ett svenskt bolag där alla medarbetare har en djup kunskap och förståelse kring svenskt beteende och kultur. Lätt att förbise, men även andra kulturer i Sverige måste utgå från en svensk kontext. Det är inte bara så att man måste kunna läsa och skriva obehindrat för att kunna göra bra undersökningar i Sverige. Man måste förstå dom kulturella nyanserna som är lätt att missa om man sitter outsourcad någon annanstans i världen.  

Novus ägs av svenska ägare och då det är noterat på Spotlight är också ägandet publikt. Det finns inga ägarintressen som har syfte att skapa opinion eller har så höga avkastningskrav att tillförlitligheten i undersökningarna påverkas negativt.  Lönsamhet och tillväxt är viktigt, men inte på bekostnad av tillförlitlighet och oberoende. Novus undersökningar är relevanta, oberoende och tillförlitliga. 

Men bara för att det är ”made in Sweden” betyder det inte att vi enbart agerar på den svenska marknaden. Novus undersöker i över 50 länder. Ofta bistår vi med en global utblick och förståelse för svenska bolag med en internationell marknad. 

karta över vilka länder Novus gör undersök

Nya samarbeten 

SvD och GP 

Novus väljarbarometer får två nya mediepartner. Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten kommer vara första publiceringskälla för Novus politiska undersökningar: Primärt Väljarbarometern, viktigaste politiska frågan, bästa parti i politiska sakfrågor och partiledarförtroende.  

Orsaken till bytet till SvD och GP är behovet av fördjupning som inte får plats i TV-formatet. Där SvD och GP idag har ett annat fokus att förklara och kan fördjupa sig mer i de politiska frågorna. Ett större fokus på förklaring än enbart bevakning. Något som är mycket viktigt för Novus, vi levererar inte bara fakta utan den måste även sättas i kontext och förklaras för att bidra till ny kunskap hos nyhetskonsumenten. Novus undersökningar visar hur viktigt det är, och samarbetet med SvD och GP går helt i linje med Novus fortsatta arbete att tydliggöra vad våra undersökningar egentligen finns till för.  

Gallup International 

Novus är Sveriges representant i Gallup International, världens äldsta undersökningsnätverk som startades av George Gallup i maj 1947. På 75-årsjubileumet 2022 valdes Torbjörn Sjöström in som representant för Gallup Nordic och dess dotterbolag Novus. Endast ett företag per land kan vara medlem, och via nätverket blir Novus en aktiv del av ett globalt nätverk som tillsammans kan undersöka 80 % av världens befolkning genom medlemmar i över 60 länder. Novus har redan presenterat ett antal globala undersökningar tillsammans med Gallup International, och Torbjörn föreläste också om Novus metodutveckling på 75-årsjubileet.  

Gallup International skapades samma år kort innan WAPOR, där Novus föreläste 2022, samt AAPOR där Torbjörn varit en aktiv medlem i många år och även ESOMAR där Novus och bl.a. Torbjörn är medlemmar. Det var många branschorganisationer som fyllde 75 år 2022. Man kan nog säga att undersökningsbranschen fyllde 75 samma år. 

Rörelsens intäkter under räkenskapsåret uppgick till kSEK 72 905 (72 420) och rörelseresultatet uppgick till kSEK 3 385 (4 246), vilket gav en rörelsemarginal på 4,6% (5,86%). Resultat efter skatt 2 648 (3 328). Resultat per aktie blev SEK 0,26 (0,32). 

Novus går starkt genom 2022. Vi bibehåller vårt fokus på en stark ekonomi och en stark kassa för att kunna ställa om vid behov. Detta nya krav på medborgar- och kundförståelse leder till ett ökat behov av tillförlitlig förståelse kring de som är viktigast i en demokrati och marknadsekonomi: människan. Detta gör vi under ett år som dessutom präglats av internationell osäkerhet till följd av Rysslands invasion av Ukraina, elkris och hög inflation. 

Novus verksamhet går ut på att förklara det mänskliga beteendet individuellt men ännu viktigare kollektivt. Att förstå hur stor marknad man har, betalningsvilja, värde och vilken potential som finns är nu helt avgörande för företag som måste anpassa sig efter den nya ekonomiska världsordningen. 

Under dessa förutsättningar blir Novus ännu viktigare. Man har inte längre råd att göra fel, utan måste arbeta operativt och strategiskt utifrån fakta och kunskap. Kunskapsföretaget Novus kan ge svar på företagens och offentliga aktörers centrala frågor kring kunder och medborgarens behov och önskemål. 

Långsiktighet och framtidsfokus 

2022 blev ett år av framtidsfokus och nyrekryteringar. En svag tillväxt och lönsamhet då vi rustar upp oss för 2023. Vi räknar med att ännu starkare kunna visa på den unika marknadsposition som Novus har byggt upp. 

Framgångsrika företag baserar sin strategi på kunskap. Framgångsrika företag förstår att kunskap måste vara tillförlitlig och relevant. Framgångsrika företag anlitar Novus. Precis som ansvarstagande organisationer och politiska partier. 

Ett starkare Novus 2023 

Alla som arbetar på Novus har gjort ett enastående jobb under året som gått, och 2023 kommer vi tillsammans fortsätta att göra underverk! 

Novus slogan: Making knowledge great again, är inte bara en slogan. Det är något vi gör varje dag. 

Om du också uppskattar idén av att vara en kunskapsspridare, och inte enbart som delägare, så kan du numera köpa den eftertraktade Novuskepsen på vår hemsida. 

Människan slutar aldrig lära sig och gör allt för att basera sin värld utifrån den kunskap de kan få. Precis som företag och organisationer. 

Novus är folkets röst. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Torbjörn Sjöström, VD
E-post: torbjorn.sjostrom@novus.se
Novus Group International AB 

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: