Novus_sverigepanel

Novus Sverigepanel

En webbpanel ska leverera hög kvalitet och tillförlitliga resultat. Utan kvalitet är resultaten från webbundersökningar värdelösa. För Novus står kvalitet högst på agendan.

Syftet med Novus Sverigepanel är att ge en representativ bild av vad vi som bor i Sverige tycker. Idag består vår Sverigepanel av cirka 40 000 slumpmässigt rekryterade representanter från hela landet. Inklusive våra kunders paneler hanterar vi runt 150 000 panelmedlemmar i Sverige.

Varför webbundersökningar?

I webbundersökningar undviker vi risken för så kallade intervjuareffekter. En webbenkät är neutral och man behöver inte oroa sig för att svara på känsliga frågor inför en människa. Respondenten har dessutom möjlighet att svara när man har tid, vilket sannolikt innebär bättre kvalitet i svaren samt en högre deltagarfrekvens. På webben kan vi även visa loggor, bilder, ljudfiler och filmer vilket öppnar upp för många fler möjligheter än om frågorna ställdes över telefon.

Ingen självrekrytering

Vi använder oss av en slumpmässig rekrytering, det vill säga inte självrekrytering. Detta innebär att initiativet vid rekrytering alltid kommer från Novus och att ingen kan själv anmäla sig eller ”ansöka” om att vara med i vår webbpanel. Anledningen till att vi inte har någon självrekrytering, där man kan anmäla sig själv, är för att panelen ska vara riksrepresentativ i avseende ålder, kön och region. Det är alltså viktigt att ha full kontroll över urvalet och det krävs dessutom ett slumpmässigt rekryterat urval för att kunna redovisa statistiska felmarginaler.

Rekryteringen sker framförallt genom slumpmässiga telefonintervjuer men även genom riktade personliga inbjudningar till kända underrepresenterade målgrupper. Till personer som saknar registrerade telefonnummer skickar vi personliga inbjudningar via post för att säkerställa att även dessa personer bjuds in till Novus Sverigepanel.

Panel är en färskvara vilket innebär att vi kontinuerligt nyrekryterar nya medlemmar till vår panel. Novus definierar en aktiv medlem en som svarat på minst en undersökning under senaste kvartalet. Branschorganisationen Esomar har en gräns på ett år vilket vi tycker är för frikostigt.

Kvalitetssäkring från urval till efterbearbetning

Vi vårdar vår panel väl genom så kallad Panel Management. Det innebär bland annat att vi ser till att våra panelmedlemmar inte blir inbjudna till undersökningar för ofta och inte heller deltar i flera liknande undersökningar, för att undvika att de lärt sig något i en tidigare undersökning som kan påverka deras svar i nästa. Eftersom vi dessutom använder slumpmässiga panelurval blir det mindre slitage av panelen (motverkar överutnyttjande) samt en bättre träffbild, högre deltagarfrekvenser men framförallt bättre kvalitet på undersökningsresultatet.

Novus varumärke är även en garant för korrekt hantering. Inför varje undersökning dras ett slumpmässigt stratifierat urval ur webbpanelen i den relevanta målgruppen. Urvalet stratifieras vanligen på kända parametrar som t.ex. kön, ålder och geografi. I databearbetningarna vägs resultaten på alla kända relevanta parametrar. I urvalsundersökningar är resultaten att betrakta som närmevärden. Tillförlitligheten i resultaten bestäms av frågeformuleringar, urvalets egenskaper och intervjuform. Novus lägger därför mycket stor vikt vid dessa aktiviteter. Detta innebär att Novus Sverigepanel ger riksrepresentativa resultat.

Vi kvalitetssäkrar vår panel med bl.a. uppföljning av deltagarfrekvenser. Orsaker till bortfall hanteras på ett aktivt sätt. För att säkerställa höga deltagarfrekvenser arbetar vi löpande med interna panelundersökningar. I dessa mäter vi kvaliteten i innehållet, längden på undersökningarna samt frekvensen på undersökningarna eftersom detta är viktigt för respondenterna. Vi följer även upp de medlemmar som under senaste kvartalet inte besvarat någon under av de undersökningar som hen blivit inbjuden till. Våra deltagarfrekvenser är mycket höga och ligger ofta runt 60 procent.

Välj rätt undersökningsmetod

Alla undersökningar är unika och ska behandlas därefter. Novus Sverigepanel kan både vara substitut och komplement till andra metoder. Vi hjälper till att rätt hitta rätt undersökningsmetod specifikt för varje problematik så att ni ska ha mest möjlig nytta av undersökningen.