Consumer-Insight-Lab_artikel

Novus Insiktsforum

Genom Novus Insiktsforum kan vi föra en djupare dialog över flera dagar med er målgrupp. Här kan deltagarna delge sig sina tankar, åsikter och reflektioner både i ord och bild.

Novus konsulter analyserar och kondenserar ner resultatet i ett antal nyckelinsikter som underlag för operativa och strategiska beslut som grund att staka ut vägen framåt.

 

Hur fungerar det?

Novus Insiktsforum är en digital anslagstavla/diskussionsforum där man under en begränsad tid (exempelvis 3-4 dagar) diskuterar olika ämnen via sin dator eller app i mobilen. Här kan deltagarna delge sig sina tankar, åsikter och reflektioner både i ord och bild. Novus kan också, utöver att ställa frågor, ladda upp olika stimulimaterial som till exempel bilder.

Deltagarna är fria att närsomhelst under dygnet gå in och besvara frågor, lämna in uppgifter och ladda upp bilder, vilket skapar en stor flexibilitet för deltagarna. Varje dag som diskussionen pågår kommer Novus att ladda upp nya frågor/diskussionsområden och ge uppgifter som vi vill att deltagarna genomför.

  • Genom Novus Insiktsforum kan vi föra en djupare dialog över flera dagar med er målgrupp vilket ger oss insikter som är svåra att hinna fånga upp under exempelvis en fokusgrupp.
  • I diskussionen kan med fördel projektiva tekniker användas för att komma bortom de rationella svaren och istället komma åt bakomliggande faktorer som påverkar attityder, preferenser etc.
  • Novus konsulter analyserar och kondenserar ner resultatet i ett antal nyckelinsikter som underlag för operativa och strategiska beslut som grund att staka ut vägen framåt.

Det finns många fördelar med Novus Insiktsforum

Snabbt och flexibelt Deltagarna är fria att närsomhelst under dygnet gå in och besvara våra frågor/göra uppgifter vilket skapar stor flexibilitet. Detta ökar dels möjligheten att delta och dels ger det deltagarna mer tid att svara uttömmande på våra frågor. Varje dag som diskussionen pågår kommer Novus att ladda upp nya frågor, uppgifter och / eller testmaterial som vi vill ha deltagarnas feedback på.

Enkelt och kostnadseffektivt Möjliggör löpande och djuplodande diskussion med geografisk spridda målgrupper.

Testmaterial kan laddas upp (ex förpackningar, texter, miljöer etc) och deltagarna kan delge oss sina tankar, åsikter och reflektioner både i ord och bild.

Snabbar på beslutsprocessen från insikterna kan material omarbetas och nya förslag testas av. Vi kan också styra att några deltagare släpps på först dag 2 eller 3 för att komma in med ”nya” ögon och testa ett reviderat förslag.

Etnografiska inslag Deltagarna kan få uppdrag att köpa och prova något och dokumentera t ex beslutsprocessen och hur de sedan använder produkter.

Frågor och svar kan villkoras Vi kan styra om frågor och svar skall vara synliga för alla deltagare eller om vi bara önskar enskilda svar utan påverkan från andra.

Material kan testas monadiskt olika grupper får testa av olika förslag på t ex brev för att se vilket som faller bäst ut utan påverkan från annat testmaterial.

Tillgängligt för kunden ni som kunder kan på ett enkelt sätt följa dialogen via webben för återkoppling i realtid vilket gör att ni snabbt får ta del av insikterna och kan göra justeringar / förbättringar i breven. Ni har också möjlighet att göra inlägg till moderatorn som sedan kan ta det vidare till diskussionen.

Novus Insiktsforum är en mycket uppskattad metod bland respondenter som skapar engagemang och väcker intresse, vilket ger både högkvalitativ input och insikter samtidigt som det driver lojalitet.

Några exempel

Vid test av brevinnehåll kan deltagarna göra anteckningar, använda överstrykningspennor direkt i brevet för att belysa ord och meningar som de upplever är svåra att förstå eller väcker positiva/negativa känslor vilket vi sedan kan diskutera kring för att få en djupare förståelse för deras reaktioner.

Vi kan även ställa frågor av mer kvantitativ karaktär som sedan kan följas upp i en dialog.

Novus_insiktsforum_heatmaps3