Kallelse till årsstämma i Novus Group International AB

Aktieägarna i Novus Group International AB (publ), 556654-0786, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2023, kl 10.00 i Novus Group Internationals lokaler på Sveavägen 59, 113 59, Stockholm. Röstregistrering påbörjas kl 09.30.

Anmälan mm.
Den som önskar att delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 17 april 2023
  • dels senast klockan 12.00 måndagen den 17 april anmäla sig skriftligen till Novus Group International AB, Sveavägen 59, 113 59 Stockholm, Sverige eller per e-post till info@novus.se

I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före måndagen den 17 april 2023, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (“registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Novus Group International AB.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Övriga frågor.
12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i Korthet

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 0,20 kr per aktie för räkenskapsåret 2022-01-01/2022-12-31 (punkt 8 b). Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås torsdagen den 27 april 2023. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningarna att utsändas från Euroclear Sweden AB tisdagen den 3 maj 2023.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 15 833 kr / mån för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 12 500 kr / mån till ledarmöten som inte innehar anställning på bolaget och 3 333 kr / mån till styrelseordförande.

Vidare föreslår styrelsen att revisorsarvode, i likhet med föregående år, ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer (punkt 9).

Förslag under punkten 10; Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att Viktoria Bergman nyväljs som styrelseledamot. Samt att Jan Scherman, Kristin Sjöström och Torbjörn Sjöström omvals. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Jan Scherman (styrelseordförande), Kristin Sjöström, Torbjörn Sjöström samt Viktoria Bergman.

Viktoria Bergman har en lång erfarenhet och har tidigare suttit i koncernledningen och varit kommunikations- och hållbarhetsdirektör i E.ON Nordic, Trelleborgkoncernen och inom Falcon bryggerier / Unilever.

Genom detta kommer Novus styrelse stärkas upp med en kompetens som bolaget behöver och få en ännu starkare position på primärt den svenska marknaden.

Handlingar mm
Årsredovisningshandling och revisionsberättelse för 2022-01-01/2022-12-31 kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.novus.se samt kontor, Sveavägen 59, 113 59 i Stockholm den 28 mars, fyra veckor före stämman.

Stockholm i mars 2023

Novus Group International AB (publ)
STYRELSEN

Här kan du ladda ned kallelsen:

2023-04-25 Kallelse till årsstämma i Novus Group International AB

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: