Novus bokslutskommuniké 2018/2019

Ladda ned bokslutskommunikén här

Fokus på investeringar 2018/2019 för att stärka Novus framtid

Verksamhetsåret 2018/2019 innebar fortsatt tillväxt för Novus, fyra nya konsulter och utökad lokalyta i Stockholm med 50 % samt ett kontor i Malmö. Detta för att kunna utveckla företaget samt för att kunna möta en ökad kännedom och efterfrågan. Dessa satsningar på tillväxt kom under tredje och fjärde kvartalet vilket påverkar helårsresultatet. Det innebär att vi är ännu bättre rustade att utvecklas som kunskapsföretag med undersökningar som bas. Marknaden framgent för Novus tjänster är fortsatt efterfrågade och relevanta. Vi tror på en fortsatt organisk tillväxt. Stärkt av vår utökade verksamhet för konsultation, säkrar vi ytterligare marknadens behov av fördjupad analys och expertis med hjälp av Novus ÄI (Äkta intelligens).

Torbjörn Sjöström, VD

Ladda ned bokslutskommunikén här

Novus är noterat på Spotlight stockmarket, följ länken för att komma dit:

Novus handelssida på Spotlight Stockmarket

Nedan kommer en förkortad version:

Fjärde kvartalet april – juni 2019 jämfört med samma period 2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 14 000 (16 254)
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 101 (834)
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 101 (650)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,11 (0,06)

Verksamhetsåret 2018/2019 jämfört med 2017/2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 56 136 (53 536)
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK 1 606 (4 579)
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK 1 217 (3 506)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,12 (0,34)

VD-kommentar

Åren rusar nästan fram, nu har jag varit VD för Novus i åtta år. När jag tillträdde var vi 15 som arbetade på Novus, nu är vi mer än dubbelt så många. Novus levererar värdefull kunskap till privata företag, föreningar, fackförbund, politiska partier samt bland annat en kommitté tillsatt av regeringen med uppdrag att presentera förslag i syfte att stärka demokratin i Sverige. Vårt arbete består av allt annat än en sifferleverans. Vi arbetar med att forma en ny undersökningsbransch där man går tillbaka till den värdefulla kunskap som riktiga undersökningar kan leverera. Så här långt har det varit framgångsrikt, vi kan anställa fler och får hela tiden nya kunder. Det är lätt att tro att digitaliseringen och AI betyder att människan inte behövs. Men de som räknar bort oss människor kommer obönhörligt att gå fel i sin affärsutveckling. Vi levererar inte siffror utan kunskap som har ett operativt värde för våra kunder. Att styrelsen också förstärkts med två ytterligare ledamöter, Suzan Engel och Murat Yigit ger också mig som VD och Novus som bolag ökat stöd i arbetet.

 April – Juni 2019

Omsättning

Nettoomsättningen uppgick till kSEK 14 000 (kSEK 16 254). Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 101 (kSEK 834) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -7,9%. Resultatet efter skatt uppgick till kSEK -1 101 (kSEK 650). Kassaflödet under kvartalet uppgick till  kSEK -3 027 (kSEK 863).

Under fjärde kvartalet fortsatte Novus’ personella tillväxt genom två nyrekryterade Senior Consultants. Per Grenert med placering i Stockholm samt Anna-Lena Wihlborg som första anställd i det nyöppnade Malmökontoret. Malmö som marknad är intressant, men kräver en lokal närvaro med hög kompetens Anna-Lena besitter den kompetens som behövs för att kunna driva en lokal närvaro med den kunskap och förtroende som en konsult då kräver och Novus’ kunder förväntar sig.

Verksamhetsåret 2018/2019
Början på Novus´ verksamhetsår inleddes med riksdagsvalet och under våren EU valet, två händelser som ger stor publik uppmärksamhet kring undersökningsföretag och våra metoder. Glädjande nog kunde vi återigen visa att Novus´ undersökningar, baserade på den vetenskap som finns idag, fungerar bra.

När det gäller riksdagsvalet berodde skillnaden mellan vår sista väljarbarometer och valresultatet på rörliga väljare efter vår mätning. Vad som händer efter våra mätningar är inget vi försöker förutse. En undersökning ger en nulägesbild, men är inte en spåkula kring framtiden. Vid EU valet var Novus återigen det undersökningsföretag som kom närmast valresultatet av alla. Novus´ modell för mätningar av valdeltagande gav ett pålitligt resultat. Utfallen av valen var inte överraskande om man följt vår rapportering. Utöver undersökningar som rör väljarsympatier är också Novus delaktig i arbetet för kommittén Demokratin 100 år, där vi bidragit med undersökningar och medverkat vid föreläsningar för att hjälpa till i deras uppdrag.

Under verksamhetsåret har många nya uppdrag tillkommit. Novus utvecklar en ny produkt kring mätbarhet av företags hållbarhetsarbeten som inleds med seminarier och kommer vara tillskott till Novus´ produktportfölj under nästa verksamhetsår.

Novus fortsätter att växa personellt, men även kund- och omsättningsmässigt. För att kunna hantera detta har ytterligare ett våningsplan på Stockholmskontoret invigts och ett kontor i Malmö inrättats. Tyvärr blev tillträdet till de nya lokalerna i Stockholm ett halvår försenat vilket i någon mån påverkade tillväxttakten.  Målet är att kompensera detta under kommande år.

Almedalsveckan gav även i år ett massivt genomslag för våra kunder, 39 miljoner läsare i print och webb nåddes av Novus´ undersökningar, detta fördelat över 420 unika artiklar. Sammanlagt innebär detta en medieexponering för Novus´ kunder till ett annonsvärde av 12,7 miljoner kronor. Novus var även i år en av de absolut dominerande aktörerna under Almedalsveckan, så även i TV-sändningar.

Under Almedalsveckan lanserade Novus också ett nytt begrepp samtidigt som den traditionsenliga Novus Thinking cap (kepsen) släpptes. I år fokuserar vi på Novus ÄI där ÄI står för Äkta Intelligens. Som kunskapsföretag är det för oss kunskap och erfarenhet som är det centrala. AI är tänkt som hjälpmedel, inte ersättare för människan. Självklart använder Novus också algoritmer och har under lång tid laborerat med machine learning och AI. Men det är människan som är avgörande för analysen.

Marknad

Den svenska undersökningsmarknaden omsätter ca två miljarder kr. Novus har under detta år haft en mycket stark ställning i kännedom och medienärvaro. Var tionde svensk anger Novus spontant om man ber dem nämna det undersökningsföretag de först tänker på. Detta leder till ökat antal kundförfrågningar och fler möjliga affärer. Idag är vår marknad fördelad ungefär jämt mellan privat och offentlig sektor men tillväxtpotentialen finns i den privata marknaden. Vi har haft fokus under de senaste tre åren på att växa inom den privata sektorn och har även gjort detta, sedan verksamhetsåret 2016/2017 har vi vuxit med 27% och sedan förra verksamhetsåret med 11%.

Omsättning och resultat

Rörelsens intäkter under räkenskapsåret uppgick till kSEK 56 136 (53 536) och rörelseresultatet uppgick till kSEK 1 606 (4 579), vilket gav en rörelsemarginal på 2,9% (8,6%). Finansnettot uppgick till kSEK -1 (1). Resultatet före skatt uppgick till kSEK 1 605 (4 580). Uppskjuten skatt uppgick till kSEK 0 (0). Resultat efter skatt uppgick till kSEK 1 217 (3 506). Resultat per aktie blev SEK 0,12 (0,34)

Personal

Medelantalet anställda under perioden är 32 (28 föregående år) personer (+14%).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets kassaflöde för räkenskapsåret uppgår till kSEK -1 547 (2 858). Bolagets likvida medel uppgår per den 30 juni 2018 till kSEK 9 315 (10 862). Soliditeten per den 30 juni 2019 uppgick till 46,3% (42,7%) och eget kapital uppgick per den 30 juni 2019 till kSEK 12 615 (13 472). Eget kapital per aktie är SEK 1,22 (1,30).

Investeringar

Bolagets investeringar under perioden uppgick till kSEK 2 677 (2 297) och avser främst vidareutveckling av Novus Sverigepanel.

Paneler

Novus paneler är en unik tillgång och grunden i Novus online-undersökningar. Novus investerar löpande för att säkerställa kvaliteten. Man kan inte bara beställa urval från Novus, man måste beställa en undersökning från Novus för att få tillgång till Novus unika panel och undersökningsresultat. Under åren har Novus investerat över 15 miljoner kronor i att bygga upp denna unika tillgång och grunden för de undersökningar och analyser Novus levererar till våra kunder.

Novus administrerar ca 150 000 panelmedlemmar inkl. våra kund- och medlemspaneler.

Novus Sverigepanel består av drygt 40 000 aktiva medlemmar. Storleken är dimensionerad efter antalet undersökningar som genomförs. I genomsnitt svarar medlemmarna på 1-2 undersökningar per månad och

totalt 12-15 undersökningar per år. Antal undersökningar är medvetet satt på denna nivå för att inte skapa en proffs-tyckare panel och säkra en hög svarsfrekvens för att resultatet på undersökningarna skall representera hela svenska folket. Många självrekryterade paneler i Sverige bjuder in till ca 20 undersökningar i månaden, något som påverkar tillförlitligheten i svaren kraftigt negativt.

Rekryteringen sker via flera olika kanaler, framförallt genom telefonintervjuer men även genom riktade personliga inbjudningar via sms till personer som inte svarat i telefon samt postalt till personer som inte kan telefonnummersättas. Novus använder sig av en slumpmässig rekrytering, d.v.s. inte ”selfselection”. Detta innebär att initiativet vid rekrytering alltid kommer från Novus och att ingen kan ”ansöka” om att vara med i webbpanelen. Anledningen till att vi inte har någon självrekrytering, d.v.s. där man kan anmäla sig själv, är att det är nödvändigt att ha full kontroll över urvalet för att kunna genomföra pålitliga undersökningar.

Utan tillförlitliga underlag kan man inte dra pålitliga slutsatser. Detta innebär att vi arbetar mycket med internt kvalitetsarbete, processer, urvalshantering, panelvård, panelhantering och den s.k. “paneleffekten”. Undersökningar i panelen kan genomföras snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Våra panelundersökningar levererar riksrepresentativa och tillförlitliga resultat.

Både ur ett nationellt och internationellt perspektiv är Novus panel en av de absolut bästa. Få kan stoltsera med denna representativitet och höga deltagarfrekvens som Novus har. Ungefär 60 % svarar på våra undersökningar i panelen. Detta är en direkt konsekvens av Novus löpande investeringar, med över två miljoner kronor om året samt kvalitetsarbetet som gör att man kan lita på Novus undersökningar.

Novus nordiska räckvidd genom Novus Nordic Research Alliance möjliggör konkurrensmässiga undersökningar i hela Norden med samma höga kvalitet som i Sverige.

Novus fortsätter sitt omfattande interna kvalitetsarbete. Detta arbete påbörjades 2012 med Sveriges största studie av hur kvalitet i en undersökning påverkas av hur en panel är uppbyggd, slumpmässig eller självrekryterad. Ett flertal blogginlägg och debattartiklar har publicerats i ämnet.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga händelser att rapportera efter periodens utgång.

Utdelning
Baserat på styrelsens tillförsikt om bolagets framtida utveckling och bolagets nuvarande starka finansiella ställning föreslår styrelsen att befintlig utdelningspolicy på 60 procent av resultatet efter skatt bibehålls.

Bolagets verksamhet

Novus är ett fullservicebolag som genomför undersökningar med de metoder som är bäst lämpade för att ge svar på det som våra kunder behöver undersöka.

En undersökning definieras som en metod och en process för att få kunskap. Det går ut på att beskriva och förklara, för att skapa förståelse. En undersökning från Novus består av två delar, datainsamling och analys. Novus kunder vill generellt ha svar på Hur; hur får vi fler kunder, fler medlemmar mm. För att förstå utgår vi från att ta fram svar på tre frågor:

 • Vad?
 • Varför?
 • Hur?

En Novusundersökning hjälper till att svara på vad, förklara varför och ger råd om hur det är användbart i kundens verksamhet. På så vis utför vi undersökningar med verklig affärsnytta.

Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och rådgivning inom Opinion (opinions- och samhällsundersökningar), Marknad (varumärke, kommunikation, affärsutveckling samt media) och Loyalty (kund- medlem och medarbetarelationer).

Novus undersökningsidé fokuserar på timing och närvaro, det vill säga på plats när det händer och där det händer med handlingsinriktade analyser.

Novus Group International bedriver större delen av sin verksamhet i Stockholm och är noterat på Spotlight Stockmarket sedan juni 2007.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: