Arkiv 2019

KD och abortfrågan

28 juni, 2019

Jag har fått en hel del män på internet som talat om att jag haft fel. Mer eller mindre hövligt har jag fått höra hur de kan mitt jobb bättre än mig, och att förtroendet för mig och Novus därmed är helt förbrukat. Ja inte mycket att göra åt det, vårt jobb är ju inte att vara till lags, utan att fokusera på den kunskap vi tar fram med våra undersökningar som grund.

Så är det nya samhället då kunskap och fakta inte kan hållas isär, den offentliga debatten sätter nästan alltid känslor mot kunskap, den som vinner är den som skriker högst inte den som har rätt. När debatter skapas medvetet med en falsk balans så skapas en värld där man har svårt att se skillnad på känslor, fakta och kunskap. Medias förändring från att vara någon som granskar och förklarar samhället till att bara sända vidare människors åsikter är en central del i detta.

Det finns grupperingar som argumenterar att den stora orsaken till KDs tapp var hur de röstade kring anhöriginvandringen, och att det inte är abortfrågan som var den stora händelsen. Det är jättelätt att utifrån sin mediekonsumtion bygga sig en egen sanning, och jag tror att det finns en del ledarskribenter som också driver denna huvudtes, utöver några politiker. Men ledarskribentens opinionsbildande roll är ju vitt skild journalistens. Den är också helt skild från opinionsundersökarens. Även om ordet opinion (åsikt) återfinns i båda. Vi opinionsundersökaren förklarar vilka åsikter som finns och hur dessa åsikter kommit till, i stora drag. Ledarskribenten, opinionsbildarens roll är att påverka åsikter, det kan vara några få, det kan vara en större grupp. Men i ledarskribentens arbetsbeskrivning ingår att påverka åsikter. Inte beskriva och förklara som är opinionsundersökarens roll. Politikerns roll är egentligen att förvalta landet, men första steget är att vinna väljare, och det innebär också ofta att positionera sig i förhållande till andra väljare. Politiken blir också därför att lyssna på men också påverka åsikter, för att få ett starkare mandat.

Därför kan man inte få en rättvisande bild av samhället genom att läsa eller lyssna på ledarskribenten, eller för den delen politikern, även om det är lätt att glömma bort.

Min uppfattning är att KD:s tapp om det beror på abortfråga eller migrationsöverenskommelsen är en sådan kamp, strategiskt är det viktigt att visa KDs syn på migrationsfrågan för att rucka tilltron till partiet i en fråga där konfliktytan är mer relevant än den känslomässigt laddade men konfliktytemässigt helt ointressanta abortfrågan.

För det är så att försöka begränsa aborten i Sverige finns det inget stöd för. Det går helt emot det jämlika samhälle vi har idag och den önskan som finns kring ökad jämlikhet. Att ens problematisera rätten att utföra aborter är extremt känsligt. Vi är också ett extremt sekulariserat land där religiösa skäl inte går hem i det offentliga rummet. Religionen vill man inte ha in i lagstiftningen.

Lägg sedan till tiden för detta, när det skedde samtidigt med abortförbud i USA i några delstater. Helhetsbilden väcker ilska och misstro kring KD, är det så att de egentligen vill begränsa aborträtten i Sverige? Samtidigt som de vill definiera sig som feminister. Det går inte ihop och väckte många frågetecken och skapade en oro hos väljare precis i EU valrörelsens sista skälvande upptakt.

Anhöriginvandringen hade inte alls samma mediala fokus, det är också en mycket komplexare fråga som inte bottnar lika djupt alls på alla plan som abortfrågan gör i Sverige.

Sverige är inte USA, det kan vara något som många behöver påminna sig om. De konservativa och religiöst kopplade värderingar som delas av många där finns knappt här. De klyftor i inkomst, boende, kunskap och värderingar är inte heller lika stora i Sverige som de är i USA. Sverige har utmaningar på många plan, men att tro att vi är ett mini USA kommer bara leda till elände, då man försöker lösa problem som inte finns och ignorerar de verkliga problemen och utmaningarna. Men det är så lätt att ta det amerikanska medieutrymmet och problembeskrivningarna och lägga på Sverige, språket har vi, väldigt många kan förstå och konsumera amerikansk litteratur och nyhetsmedia nästan lika lätt som svensk. Då är det lätt att tro att det är samma sak på alla plan.

Efter 8 år som VD på Novus och ansvarig för den politiska opinionen bygger man upp en hel del kunskap kring mänskligt beteende och alla undersökningar blir nya pusselbitar i att förstå Svenskars åsikter och orsakerna bakom. Den kunskapen är det få som har i Sverige, så jag vet rätt väl vad jag pratar om.

Nu om någon orkat läsa så här lång och är skeptiskt så kanske man tror att jag bara tycker. Men har di någon data då? Eller snackar du bara strunt?

Jo lite data har jag allt. Jag har en hel del, men det tydligaste är nog från Novus eftervalsundersökning som gjordes direkt efter EU valet och består av ca 6000 intervjuer (denna undersökning är inte publik). Samt Novus väljarbarometrar.

Uppdaterade bilden med andel till SD också, kom på efter publicering att det kan vara intressant också som referens.

Vi såg också den kraftigaste nedgången de två sista veckorna i väljarbarometern publicerad i början på juni. Samt att vi kunde konstatera ett tapp för KD i EU valet precis på slutet. KD var en av de partier som hade större stöd på fredagen jämfört med valresultatet. Det sammantaget med information från Novus eftervalsundersökning och våra väljarbarometer ger stärkt stöd för vår analys om abortfrågans centrala roll i detta. Med det inte sagt att KD kommer att fortsätta tappa pga detta. Det är fullt möjligt att KDs hantering av detta har stoppat tappet framåt och att de kan bygga upp förtroendet ganska snabbt igen. Med det inte sagt att anhörigfrågan inte har haft en påverkan alls, att det finns människor som på riktigt prioriterar den högre. Det jag beskriver är den största anledningen. Inte den enda.

Jag har heller inga illusioner om att jag inte kommer att få fler mail från människor som säger att jag har fel efter detta inlägg, antagligen snarare tvärtom. Men detta är säkert intressant för någon, det skulle heller inte förvåna mig att just beskrivningen kring KD:s tapp nu är ett tydligt exempel på kampen kring historieskrivning från olika intressen. Där en del bara vill skapa osäkerhet kring vad som är sant och vad som inte är sant, för det är en röd tråd i nutiden då kunskap misstas för att bara vara fakta och inte är mer värt än känslor. Det jag kan bistå med här är i alla fall lite kring vår analys och vad vi ser baserat på vår data och vår kunskap.

Apropå skillnaden mellan kunskap och fakta så är denna text jag skrev som gäst på SVD ledares sida Säkerhetsrådet nog intressant läsning: https://www.svd.se/blanda-inte-ihop-fakta-och-kunskap

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

 

Novus/The Global Village: ny rapport om Sveriges mest utsatta områden

20 juni, 2019

Under den nyligen avslutade Järvaveckan, släppte Novus och stiftelsen The Global Village en ny rapport: ”Perspektiv 2019 – tvåtusen svar från Sverige utsatta områden”. Vi har kartlagt landets 61 mest utsatta områden, där det bor motsvarande cirka 500 000 invånare. Mycket av det politiska samtalet handlar om dessa områden, men väldigt lite kunskap har funnits om de som faktiskt bor där – fram till nu. Med den här årligt återkommande rapporten vill vi tillföra nya fakta och nya kunskaper till integrationsdebatten i Sverige genom att kartlägga vad de boende i utsatta områden tycker i olika samhällsfrågor.

Vi konstaterar att det finns stora likheter mellan svenska allmänheten och boende i de utsatta områdena. Men det finns också områden där det skiljer sig markant. – t.ex. gällande hur trygg man känner sig i sitt bostadsområde samt den privatekonomiska situationen.

Fem övergripande slutsatser från rapporten:

  1. Bilden av utsatta områden är tudelad – å ena sidan ser vi en upplevd ökad kriminalitet och att det blivit svårare att få tag på bostäder. Å andra sidan ser vi fler som anser att utvecklingen går, och har gått åt rätt håll i de utsatta områdena.
  2. Förtroendet för olika institutioner står sig från tidigare år, med några förändringar. Förtroendet för polisen har sjunkit något sen förra året, och förtroendet för svensk media är nu högre i utsatta områden än hos allmänheten i stort.
  3. Många i utsatta områden upplever att det är svårt att få jobb –men man är också rörlig. Här finns en reserv av arbetskraft. Även i år ses svenska språket som den enskilt viktigaste faktorn för en förbättrad integration.
  4. De lägre reallönerna i utsatta områden syns bl.a. genom att fler människor inte sparar pengar och genom att färre personer har en hemförsäkring än allmänheten i stort.
  5. Miljöfrågan har klättrat till andra plats när man listar viktigaste politiska frågan för Sverige –kvinnorna tycker den är allra viktigast.

Några resultat:

Privatekonomi

35% av de utlandsfödda i undersökningen månadssparar inte, vilket kan jämföras mot 11% av allmänheten som inte månadssparar.
7/10 av de utlandsfödda har hemförsäkring, jämfört mot mer än  9/10 av  allmänheten.
Till detta ska tilläggas att reallönerna är betydligt lägre i utsatta områden. Det vi ser i dessa frågor är troligen ett resultat av det. 

Jobb

5/10 av de utlandsfödda i utsatta områden uppger att det är svårt att få jobb för folk i deras bostadsområden. Motsvarande siffra för allmänheten är 21%.
Lika många, 5/10 i de utsatta områden, uppger att  de är mycket positiva till att flytta till en annan kommun utan anknytning om de blir erbjudna ett jobb där. Bland utlandsfödda är siffran ytterliga något högre. Om man slår ihop de två jakande alternativen (absolut+kanske) så är andelen 8/10.
Andelen utlandsfödda i de utsatta områdena som är medlem i fackförbund är 41% mot  66% hos övriga allmänheten.

Viljan att starta företag har ökat något i årets undersökning och nu uppger 4/10 att de vill starta företag.

Sakpolitik och samhälle

Generellt är boende i utsatta områden mer positiv till utvecklingen i landet generellt än övriga allmänheten, men även till deras till deras egna områden. Här utmärker sig utlandsfödda som mer positiva (45%) än allmänheten, och betydligt mer positiva än 2a generationens invandrare.

Man uppger i högre utsträckning att utvecklingen gått åt rätt håll senaste fem åren inom en rad olika områden, såsom omsorg, skola och polisens arbete, men också en väsentlig försämring inom andra, såsom kriminalitet och möjligheten att få tag i bostad.

Om man jämför hur allmänheten anser att utvecklingen går inom olika områden så har de en betydligt mer negativ bild av utvecklingen.

Vi ser också att det i något högre grad finns en tro på att politiken kan lösa samhällsproblem (55%) i de utsatta områden, än vad allmänheten tror generellt (51%) .

Otryggheten är högre i utsatta områden, i synnerhet nattetid, och vi har ställt ett par frågor kring trygghet och kriminalitet.

76% av de boende i utsatta områden tycker att man bör kunna vittna helt anonymt mot grovt kriminella personer. Bland de som upplever otrygghet är siffran ännu högre.

3/10 tror att den grova brottsligheten skulle minska vid en legalisering av cannabis

Om man jämför förtroende för olika institutioner så får man ingen entydig bild. Förtroendet är olika beroende på vad man frågar om.

En skillnad från förra året är att förtroendet för svensk media har ökat något i utsatta områden, men framförallt har det sjunkit hos allmänheten sedan i fjol. Från 39% till 31% som har förtroende för svensk media, medan det bland de boende har gått upp från 35% till 37%.

På lokalplanet klättrar skola/utbildning från plats 4 till 3, och för riket klättrar miljö från 5:e till 2:a plats

Detta är ett axplock Se mer i rapporten.

Novus Järvarapport presenterades bl.a. här:

SVT Forum: https://www.svt.se/nyheter/svtforum/bristande-underlag-om-nya-svenskar

DN: https://www.dn.se/sthlm/storre-framtidstro-i-utsatta-omraden-an-ovriga-sverige/

Tv4 https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11988343

Ladda ner hela rapporten här:

NOVUSRAPPORT_PERSPEKTIV 2019_THE GLOBAL VILLAGE_15_JUNI

Önskar ni mer info om undersökningen kontakta:

Mats Elzén, rådgivare Novus
0720700329
mats.elzen@novus.se

 

Novus-seminarium: två av tre är oroliga för klimatförändringar – men vet de hur de ska agera?

17 juni, 2019

Novus genomförde den 5:e juni ett seminarium för att diskutera frågan vad man bör tänka på när man kommunicerar runt hållbar utveckling.

Under seminariet diskuterades de svårigheter vi människor har att förstå något så komplext och abstrakt som hållbar utveckling. Utgångspunkten var Novus undersökningar som pekar på stora kunskapsluckor om till exempel Sveriges utsläpp av växthusgaser och orsakerna till varför de minskat. Exempelvis tror en majoritet att en större användning och LED-lampor och bättre vitvaror är en av de främsta orsakerna till att Sverige minskat våra utsläpp av växthusgaser.

FRÅGA: Vilka av följande alternativ tror du har bidragit mest till att utsläppen av de nationella växthusgaserna har minskat med över 25% sedan 1990?

Viktigare orsaker såsom en förändrad industri, ändrad deponering av avfall och en ökning av fjärrvärme riskerar att glömmas bort, vi har nämligen lättare att se och fokusera på åtgärder som är ”nära oss” (som t.ex. att byta ut våra glödlampor till LED-lampor).

Detta innebär en stor utmaning för alla som ska kommunicera runt ett företags eller organisations hållbarhetsarbete. Mottagarna saknar alltså ofta kunskap och har svårt att förstå det som kommuniceras från företag eller organisationer. Svenska folket har också generellt låg tilltro till hur företag kommunicerar sitt arbete med att skapa en hållbar framtid. Endast en av fyra instämmer i att företagens kommunikation är tydlig och en av fem instämmer i att den ger en sann bild av företagens hållbarhetsarbete. Utmaningarna är dubbla, att säga att det finns utrymme för förbättringar är ett understatement.

FRÅGA: Ta ställning till följande påståenden. Generellt när svenska företag kommunicerar om deras arbete med att skapa en hållbar framtid, upplever jag att deras kommunikation…

Novus kommer inom kort att lansera en produkt som hjälper företag och organisationer att förstå i vilket sammanhang deras hållbarhetsarbete existerar inom. Modellen kommer även (be)visa i vilken grad allmänhetens uppfattning och kunskaper om ett företag hållbarhetsarbete faktiskt speglar verkligheten, dvs företagens reella hållbarhetsarbete.

Vårt seminarium blev snabbt fullbokat, och Novus kommer därför köra en ”repris” på seminariet i slutet av augusti. Om du är intresserad av att komma i augusti, maila ditt intresse till PETER.BLID@NOVUS.SE. Diskussionen fortsätter om behovet av att kartlägga vad olika målgrupper vet, och inte vet, om hållbar utveckling.

 

 

 

 

Olof Gränström, rådgivare Novus

Peter Blid, rådgivare Novus

AAPOR del 1

13 juni, 2019

För en månad sedan var det dags för AAPORs årliga konferens, det 74:e i ordningen, nästa år fyller AAPOR 75 år. Denna gång var det i Toronto, så alla Amerikaner fick ansöka om inresetillstånd precis som jag och de andra fåtal Européer som var där. Tanken är att det skall bli fler blogginlägg där jag tar upp lite intressanta saker och erfarenheter.

Upplägget är intensivt, det är 4,5 dagar med ca tre sessioner om dagen med upp till 12 parallella seminarier. Varje seminarie innehåller mellan 4 och 6 papers inom ett ämne. Så man måste välja relevanta spår. En del är fullständigt ointressant ur ett svenskt perspektiv och problembeskrivningen är så långt ifrån vår vardag i Sverige.

Men samtidigt är det en unik möjlighet att träffa intressanta forskare, bolla utmaningar och förstå USA. Samt se hur det kan gå när det går riktigt illa för undersökningsföretag och marknaden man verkar i.

Jon Krosnick som jag höll en föreläsning för i Stanford var så klart där, han har verkligen en unik kompetens i USA också, nästan vartannat seminarium jag var på refererade till forskning som Jon varit delaktig i. Eller som en föreläsare sa, när han tackade de som hjälpt honom, fritt från minnet. ”And thank you Jon who knows everything about eberything”

Liten kul parentes, Jon var inte där när detta sades, hans kommentar var ”Yes they say that because they mean I think I do”

Hursomhelst, den övergripande bilden av AAPORs 74:e årliga konferens var denna, egentligen inget nytt men viktigt att uppdatera sig:

USA är inget föregångsland vad gäller undersökningar. Det är intressant ur forskningsperspektiv, för att de bästa forskarna inom området finns här. Svarsfrekvensen har fullständigt havererat där. En telefonintervjuare genomför ungefär en intervju i timmen. Det är otroligt lågt, och kostnaden skenar så klart pga detta. Orsaken är många, en del är tyvärr branschen själva orsak till, då man fått lagar som hindrar dem att undersöka på ett effektivt sätt.

Men trots att svarsfrekvensen havererat betyder det inte att det inte fungerar. Bortfallet är inte en bra indikator på pålitligheten av en undersökning. Där är USA ett bevis. De som säger något annat skulle kunna klassas som faktaresistenta.

Dåliga urval är däremot förödande, det finns inga sätt att rädda det. Många försöker för många försöker desperat att få ned kostnaden. Men finns fortfarande inget stöd för att det skulle fungera. Min personliga åsikt är att det är omöjlig, lär man sig lite om panel-leverantörerna så inser man fort att problemen med självrekryterade paneler är monumentala och omöjliga att hantera egentligen.

Det är ett reellt problem när Donald Trump säger ”the polls are fake”. Tyvärr har han lite sanning bakom påståendet ibland. Det kommer inte från ett vakuum, utan det finns enorma problem, så det är väldigt lätt att få momentum. När undersökningsföretag släppt vetenskapen på bekostnad av att dumpa priserna så blir inte undersökningarna pålitliga längre.

Förtroendet för undersökningsföretag är ett problem, metoderna är framställda på många håll för att spara pengar, inte att göra tillförlitliga undersökningar. Många är reaktiva och försöker överleva, snarare än att ta kommando över marknaden och bygga förtroendet. ”a race to the bottom” istället för att skapa en bra framtid.

En hel del av seminarierna gick ut på hur man slår ihop en bra undersökning på t.ex. telefon och en dålig självrekryterad panel. Så att den självrekryterade skall bidra med något mervärde. För det finns vissa grupper i USA som är mycket svåra att nå. Dock när jag frågade varför man inte byggde upp egna slumpmässigt rekryterade paneler, så var svaret: Vi jobbar med den data vi kan få tag på.

Ett steg i den outsourcingtrend som pågått länge. Först outsourcade man telefonintervjuerna, men sedan outsourcade man datainsamlingen helt. Problemet blir då att datat blir uruselt. Som en forskare sa, ”we know that the data providers lie, we just don’t know how to handle it”

Det fanns inga bra tillförlitliga lösningar på att slå ihop dem vad jag kunde se, om man inte redan hade koll på centrala åsikter. Men det är ju åsikter man skall ta fram i en undersökning. Vet man centrala åsikter redan faller undersökningen på eget grepp.

Lösningen är egentligen att bygga upp kontrollen av datat, att utgå från t.ex. slumpmässiga paneler man äger själv. Det finns några som har detta, men de är små. 40-50 000 respondenter i ett land med 327 miljoner invånare. Paneler som är mindre än Novus panel i Sverige… Sedan är IT vanan lägre i USA. Att blanda, postalt, telefon och web är en lösning att komma runt problemet. Men man måste ta kontrollen över datan. Det sker i alldeles för liten omfattning där.

Men allt var inte dystert. Det var en hel del intressant forskning som jag kommer komma tillbaka till. Men det mest intressanta var nog the presidential address, AAPORs avgående ordförande (David Dutwin) som pratade på en lunch. Han talade om hur man skulle vända trenden. Att man måste börja ta kontroll över bilden av undersökningsbranschen. Att man inte kan prata om felmarginaler om man inte har slumpmässiga urval. Att man måste utbilda journalister, och att man måste hantera det faktum att Trump kritiserar undersökningar.

Här finns talet i sin helhet, det är väldigt bra och sevärt:

På många sätt var det idéer jag utgick från och som jag arbetat med de senaste 8 åren. Det var faktisk några som lyssnade på hans presentation som trodde att det var därför jag var på AAPOR, för att föreläsa om mitt och Novus arbete. Men så var det inte. Novus i konstiga lilla Sverige har mycket att lära USAs bransch faktiskt, men det kommer ta lite tid innan jag får chans att göra det brett.

Det är faktiskt så att jag vill att de skall göra som vi, att de också tar vid den positiva trenden som vi startat i Sverige. Att undersökningsföretag är pålitliga kunskapsföretag. Det var för att så frön om detta som jag åkte till AAPOR utöver att få kunskap kring deras utmaningar. För deras utmaningar och fel är något jag behöver klä skott för varje dag.

Men det är verkligen en skum känsla att höra AAPORs ordförande lista alla de utmaningar vi noterade för 8 år sedan och pratar om att börja dra i dessa. När min tanke var att så frön om detta. När vi har hanterat och löst många av dem i Sverige. Det gjorde mig väldigt glad, det är en global utmaning för branschen och det krävs att fler än Novus driver detta för att stärka branschen. En värld utan tilltro till undersökningsföretag är en värld som gissar istället för vet. Både AAPOR och ESOMAR måste jobba aktivt med detta.

Det bekräftade återigen att Novus är världsunikt. Nästan så man får hålla lite tyst kring det man gjort och våra förutsättningar man har i Sverige. För de man pratar med häpnar över hur ”enkelt” vi har det i Sverige. Även om inget kommit gratis, vi kan absolut inte ta något för givet. Men vi skall heller inte låtsas att det är värre än det är i Sverige. Det sistnämnda är nästan det värsta och något jag ser hela tiden. Aktörer som låtsas att det är kört i Sverige, trots att det absolut inte är det. Som profiterar på en demoniserad bild av vår bransch och den kunskap som finns.

Lite bakgrund om AAPOR, det är den Amerikanska branschorganisationen, den är lite mer forskningstung än ESOMAR som är en internationell branschorganisation. I AAPOR kan inte företag vara med, utan bara individer. I ESOMAR kan både individer och företag vara med.

Jag är som en av få svenskar medlem i AAPOR. Varför man man ibland undra, då det ju handlar mest om Amerika och USA i synnerhet. Men då hela världens undersökningsföretag bedöms utifrån amerikanska undersökningar. Så är det viktigt med en närvaro och djupare kunskap om de amerikanska förutsättningarna. För efter Trump var det jag som fick förklara och försvara de amerikanska företagens missar. Jag var också enda svensk undersökare som var på AAPORs eftervalsanalys för ett par år sedan. George Gallup var förresten också med i starten av AAPOR om jag minns rätt.

Kort kommentar om Demoskop och Inizio

10 juni, 2019

Idag skedde en strukturaffär mellan konkurrenterna Demoskop och Inizio. Där Demoskop köper upp Inizio.

Jag har fått lite frågor om det påverkar Novus affär, jag ser ingen negativ förändring för Novus. Men eftersom vi är noterade och Demoskop är ett gammalt undersökningsföretag som en hel del känner igen är det lika bra med en kort kommentar.

Demoskop var ett bolag som var större än Novus när jag tillträdde som VD, men deras affär verkar för mig som en utomstående ha stagnerat. Under samma period har Novus vuxit med ca 100 %, samtidigt som vi varit lönsamma.

Inizios panel startades som en del av Schibsted. Men Aftonbladet och Schibsted arbete att distansera sig från Inizio har pågått stegvis i flera år, den slutgiltiga uppdelningen verkar ha skett i våras. Då panelmedlemmarna behövde acceptera att gå över till Inizio från Schibsted. Om den slutgiltiga uppdelningen lett till att Demoskop köper upp dem, eller om det är tvärtom vet jag inte.

Demoskops metodförändringar sedan några år tillbaka har gjort att deras undersökningar inte uppfyller bl.a. Ekots krav på undersökningar. Inizio har aldrig uppfyllt de kraven. När dessa två går ihop  kommer undersökningar i Inizios panel men i Demoskops namn fortfarande inte uppfylla dessa krav. Kravet är icke självrekryterat urval.

Är inte urvalet slumpmässigt kan man inte statistiskt fastställa vad undersökningen säger. Man vet inte i vilken omfattning man kan lita på resultatet. Ev kan man anekdotiskt fastställa resultatet om man redan vet ungefär vad undersökningen borde visa. Men undersökningar görs för att ta fram facit, inte komma nära ett känt facit. Däri ligger problematiken med självrekryterade urval.

”Nya” Demoskop kommer sannolikt att till stor del använda Inizios självrekryterade panel, annars verkar affären ologisk. Det innebär därmed att man också bygger upp en affär på självrekryterat urval med besked. Demoskop har som sagt varit där och nosat ett tag.

Jag undrar själv om ”nya” Demoskop kommer att leverera en väljarbarometer till Aftonbladet eller till Expressen, för till båda tror jag inte någon av redaktionerna kommer gå med på.

Novus kunder och de flesta nyhetsredaktioner efterfrågar tillförlitliga undersökningar. Undersökningar som är facit, inte förhåller sig till ett känt facit. Enda sättet att uppnå det är genom att använda de vetenskapliga metoder som Novus baserar sina undersökningar på. Metoder både Demoskop och Inizio avviker från.

Jag kan inte se att två konkurrenter som blir en, och använder en icke vetenskaplig metod skulle påverka Novus affär på något negativt sätt.

Man anlitar Novus för att få kunskap man kan lita på. Det är vår framgångsfaktor, och grunden till Novus tillväxt.

Jag är nyss tillbaka från AAPOR (Amerikanska undersökningsbranschens årliga konferens) det var ingen tvekan där heller om vad som fungerar och vad som inte fungerar, det finns inga lösningar där man tillförlitligt kan arbeta med självrekryterade paneler, tvärtom har branschen blivit bränd rejält i USA och det är en helt annan ödmjuk inställning till problemet nu i USA än det var tidigare år. Som en föreläsare sa ”Telephone is gold standard, you just need a lot of gold”. (Nu stämmer det inte att telephone som sådant är det, utan slumpmässiga urval är det. Men i USA är förutsättningarna helt annorlunda och mycket svårare att få till slumpmässiga urval på annat sätt än via telefon. Kommer blogga lite om det i närtid, viktigt att förstå USA då det påverkar så mycket här i Sverige, oavsett om vi vill det eller inte).

Antingen leder man branschens utveckling till ökad kunskap och tillit, eller så fastnar man i en negativ spiral. Att utveckla och fortsätta leverera pålitlig kunskap kommer fortsatt att vara Novus framgångsrecept.

Personligen kan jag inte förstå hur man kan bygga ett undersökningsföretag utan att förlita sig på den vetenskap och kunskap som finns. Att avvika från det innebär i mina ögon  att man tappat tilltron till sin egen framtid och den kunskap som vi vet fungerar.

Behovet av tillförlitlig kunskap ökar hela tiden, Novus är helt rätt positionerat för att leverera just det, idag och i framtiden.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus